รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์อุทัยธานี-สุพรรณบุรี 2 วัน 1 คืน

2460-tour-uthai-thani-suphanburi-2-days-1-night

โปรแกรมทัวร์ควบจังหวัดอุทัยธานี – สุพรรณบุรี ท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน โดยไฮไลท์หลักๆคือการชมตลาด 100 ปี สามชุก และสักการะพระนอนหงายพร้อมกับแวะชมสถานที่อื่นๆ  และในโปรแกรมทัวร์ควบจังหวัดอุทัยธานี – สุพรรณบุรี นี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-2PROVJ10-2BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) ท่องเที่ยวอุทัยธานี – วัดท่าซุง – ล่องแม่น้ำสะแกกรัง – วัดสังกัสคีรี - สุพรรณบุรี

06.00

คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย บริเวณสนามไดร์กอล์ฟโปรแอม ซอยรัชดาภิเษก 18
เจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก

06.30

เดินทางสู่ จ.อุทัยธานี โดยรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้นพร้อมห้องสุขภัณฑ์

รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง (1) และ เครื่องดื่มบนรถ สนุกสนานกับกิจกรรมยามเช้า

09.30

เดินทางถึง วัดท่าซุง หรือวัดจันทาราม เป็นวัดในสมัยอยุธยาหลวงพ่อใหญ่ ท่านได้มาปักกลดที่วัดนี้ชาวบ้านจึงนิมนต์ท่านเป็นเจ้าอาวาสและได้บูรณะปฏิสังขรณ์วัด ภายหลังได้มีการก่อสร้างอาคารต่างๆ โดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำ เชิญท่านนมัสการพระพุทธรูปภายใน ชม มณฑปและวิหารแก้ว ที่สวยงามวิจิตรตระการตา และชมฝูงปลาจำนวนมาก ที่มาอาศัยอยู่หน้าวัด ที่วังมัจฉา

10.30

นำท่านลงเรือ ล่องแม่น้ำสะแกกรัง ชมสภาพวิถีชีวิตของผู้คน สองฝั่งริมลำน้ำสะแกกรัง

พร้อม รับประทานอาหารกลางวัน (2) บนเรือ

13.00

กลับถึงท่าเรือ นำท่านเดินทางขึ้นสู่ เขาสะแกกรัง

นำท่านนมัสการ รอยพระพุทธบาทจำลอง และสักการะ พระบรมรูปสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก แห่งราชจักรีวงศ์ พร้อมชมทิวทัศน์ของตัวเมืองอุทัยธานี บนเขาสะแกกรัง

จากนั้นกราบนมัสการ พระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ หรือ หลวงพ่อมงคล ที่วัดสังกัสรัตนคีรี

14.30

นำท่านเดินทางสู่ จ.สุพรรณบุรี

เข้าสู่ที่พัก บึงฉวากรีสอร์ท ที่ติดริมแม่น้ำ บรรยากาศร่มรื่นสวยงาม

19.00

รับประทานอาหารค่ำ (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม แล้วพักผ่อนยามค่ำคืน

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยวบึงฉวาก - ตลาด 100 ปี สามชุก – วัดพระนอน – วัดป่าเลไลย์ - กรุงเทพฯ

07.00

รับประทานอาหารเช้า (4)ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

08.00

เที่ยวชม บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ์ เป็นบึงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ จัดแสดงพันธุ์ปลาซึ่งรวบรวมมาจากต่างประเทศและพันธุ์ปลาไทยกว่า 50 ชนิด ชมอุโมงค์ปลาน้ำจืดแห่งแรกของเมืองไทยชมการแสดงของนักประดาน้ำให้อาหารปลาในอุโมงค์น้ำจืดที่ยาวที่สุดในประเทศไทย

10.00

นำท่านชม ตลาด 100 ปี สามชุก ตลาดที่มีชีวิตชีวา ชุมชนชาวจีนเก่าแก่ ที่ยังคงสภาพบ้านเรือ และตลาดแบบดั้งเดิม อาทิ ร้านกาแฟท่าเรือ พิพิธภัณฑ์บ้านขุนจำนงจีนารักษ์ ร้านข้าวห่อใบบัวบก

13.00

รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหาร

14.00

นำท่านสักการะ พระนอนหงาย ที่ วัดพระนอน พระพุทธรูปนอนหงาย ลักษณะเดียวกันกับที่ เมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย 1 ใน Unseen in Thailand

และชม อุทยานวังมัจฉา ที่ชุกชุมด้วยปลานานาชนิด

15.00

นำท่านนมัสการ หลวงพ่อโต ที่ วัดป่าเลย์ไลก์ พระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ คู่เมืองสุพรรณบุรี องค์พระสูง 20 เมตร อายุกว่า 1,000 ปี ชมจิตรกรรมฝาผนังวิหารคด เรือนขุนช้างและอุทยานมัจฉา

16.00

ให้ท่านเลือกซื้อของฝากที่ขึ้นชื่อของ สุพรรณบุรี

แล้ว เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

18.00

ถึง กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถบัสปรับอากาศท่องเที่ยวตามรายการ,ค่าพาหนะท้องถิ่น ตามรายการที่ระบุ
2. ค่าอาหาร 5 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ,ค่าเครื่องดื่มบริการตลอดการเดินทาง
3. ค่าที่พัก โรงแรม 1 คืน ตามที่ระบุ,ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุ
4. ค่ามัคคุเทศก์ ผู้ชำนาญงาน ดูแลตลอดการเดินทาง
5. ค่าประกันอุบัติเหตุ ในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่สั่งนอกเหนือรายการ , ค่ามินิบาร์ในห้องพัก , ค่าโทรศัพท์และค่าซักรีด ฯลฯ
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3. ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติสำหรับชาวต่างชาติ ต้องจ่ายเพิ่มต่างหาก
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สิ่งที่ควรนำติดตัว
- ยาประจำตัว , ชุดที่สวมใส่สบาย , รองเท้าที่สวมใส่สบาย
- เสื้อกันหนาว , กล้องถ่ายรูป , อุปกรณ์กันแดด , ร่มพับ
เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาโทรสำรองที่นั่ง แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่สำหรับการออกใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน
2. วางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยัน ต่อเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
3. ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดังรายละเอียดดังนี้
method-of-payment
เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด (ยกเว้นค่ามัดจำ)
2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี
4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-6 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1217 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์