รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

ไหว้พระอีสานเหนือ (ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-สกลนคร-หนองคาย)

138-tour-merit-north-east-temple-roi-et-mukdahan-sakon-nakhon-nong-khai

โปรแกรมทัวร์ไหว้พระอีสานเหนือ ซึ่งเริ่มต้นจัดสำหรับออกทัวร์ในช่วงวันวิสาขบูชา  โปรแกรมนี้เป็นการทัวร์ควบ 4 จังหวัด คือ ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-สกลนคร-หนองคาย แวะชม ชิม ช้อปที่ตลาดอินโดจีนริมแม่น้ำโขง

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-4PROV2-4BKK

 

ทัวร์วันที่ 1 ท่องเที่ยว จ.ร้อยเอ็ด วัดป่าโนนสวรรค์ - วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม - พุทธอุทยานอิสานผาน้ำย้อย - พระมหาเจดีย์ชัยมงคล

06.00

ต้อนรับทุกท่านพร้อมกัน ณ หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ริมถนนอังรีดูนังต์ โดยเจ้าหน้าที่นิววิวทัวร์ (New View Tour)

06.30

ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่จังหวัดมหาสารคาม

บริการอาหารเช้า (1)  แบบกล่องบนรถระหว่างการเดินทาง (เครื่องดื่ม  น้ำผลไม้  ชา  กาแฟ) และทักทายสนทนาตามประสาคนกันเองรอบข้าง

เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง (2)  ณ ห้องอาหารร้านจานเงิน (เมนูแนะนำ  ขาหมูทอดกรอบ  แกงป่ากุ้ง)

บ่าย

เดินทางสู่อำเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด 

ชมความงามที่แตกต่างของพระเจดีย์  วัดป่าโนนสวรรค์  ที่เกิดจากนิมิตและความคิดสร้างสรรค์โดยการนำเอาหม้อดินเผาขนาดต่าง ๆ มาจัดวางดัดแปลงก่อขึ้นเป็นเสนาสนะ    เนื่องด้วยชาวหมู่บ้านเทิดไทในบริเวณนี้มีอาชีพหลักอีกอย่างหนึ่งคือ  การปั้นหม้อดิน  เครื่องปั้นดินเผาต่าง ๆ

สมควรแก่เวลา  เดินทางสู่อำเภอหนองพอก  ชม พุทธอุทยานอิสานผาน้ำย้อย  ซึ่งเป็นที่ตั้ง  พระมหาเจดีย์ชัยมงคล  ซึ่งสร้างในพื้นที่ 2,500  ไร่  (วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม)  โดยพระอาจารย์ศรี  มหาวีดร  ศิษย์ของพระอาจารย์มั่น   องค์เจดีย์เป็นศิลปกรรมร่วมระหว่างพระปฐมเจดีย์กับพระธาตุพนม  ใช้งบประมาณสร้างถึง  3,000  ล้านบาท  เฉพาะองค์พระเจดีย์สร้างในเนื้อที่  101  ไร่  ยาว101  เมตร  สูง  101  เมตร  ชั้น 1  เป็นห้องอเนกประสงค์  ช้น 2  เป็นศาลาประชุมสงฆ์  ชั้น 3 เป็นพระอุโบสถ ชั้น 4  เป็นจุดชมวิวรอบภูเขาเขียน  ชั้น 5  เป็นพิพิธภัณฑ์พระบูรพาจารย์สายวิปัสสนา  ชั้นสูงสุด  บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 

จากนั้นเดินทางเข้าสู่จังหวัดชายแดนริมแม่น้ำโขง  มุกดาหาร  เมืองการค้าหน้า    ด่านที่ข้ามไปสู่สะหวันเขตในลาวใต้

18.00

นำท่านเข้าพัก ณ โรงแรมพลอยพาเลส  หรือเทียบเท่า   พักผ่อนตามอัธยาศัย ...........  ราตรีสวัสดิ์

19.00

บริการอาหารเย็น (3) ณ ร้านอาหาร ครัวไซ่ง่อน  (อาหารเวียตนาม)

ทัวร์วันที่ 2 ท่องเที่ยวตลาดอินโดจีนริมแม่น้ำ - หาดหินเวินไชย - วัดมัชฌิมาวาส - วัดพระพุทธบาทดงหลวง

07.00

บริการอาหารเช้า (4) ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

08.00

ออกเดินทางไปชมทัศนียภาพยามเช้าของวิถีชีวิตผู้คนและตลาดอินโดจีนริมแม่น้ำโขง และช้อปปิ้งสินค้านานาสารพันที่  ตลาดอินโดจีนริมแม่น้ำโขง  ซึ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาเมืองชายโขงทั้งหมดจากนั้นเดินทางสู่ภูด่านยาว  อำเภอดอนตาล  ที่ตั้งปราการแสนสวยบนเขาสูงมุกดาหารเหนือระดับน้ำทะเลกว่า 400  เมตร  เป็นเขตลานหินทรายกว้างใหญ่สลับกับบางส่วนเป็นหินพรุน  เต็มไปด้วยไม้พุ่มป่าละเมาะและป่าเต็งรังแคระขึ้นอยู่บนลานหิน  จึงเกิดความงดงามเป็นพิเศษ  ทำให้เป็นเขตป่าบอนไซไปโดยธรรมชาติกว้างใหญ่ราวกับถูกสรรค์สร้างไว้ให้เป็นการเฉพาะ  และเป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์  (อนุสาวรีย์นักรบนิรนาม)   ปราการที่ไม่เคยถูกตีแตกเลยบนเขาสูง ทิวทัศน์สวย  จนแทบไม่น่าเชื่อว่าเคยเป็นแดนแห่งความตายอย่างน่าแปลกใจจากนั้นชมทัศนียภาพ  หาดหินเวินไชย  ชายหาดริมฝั่งแม่น้ำโขง  ที่ปรับปรุงใหม่สดสวยงาม  มองเห็นวิวทิวทัศน์  2  ฝั่ง  2  ประเทศตระการตา  เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ลมเย็นสบาย ชมกลองมโหระทึกขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองไทยที่ วัดมัชฌิมาวาส  ทำจากสำริดหน้ากลองมีลายนูนรูปคล้ายดวงอาทิตย์รัศมี  14  แฉก  มีประติมากรรมรูปกบประดับทั้ง 4  มุม   ข้างกลองมีลวดลายรูปเรือส่งวิญญาณ  คาดว่ามีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 5-6 กลองมโหระทึกถือว่าเป็นวัฒนธรรมร่วมของคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อ  2,000 – 3,000  ปีมาแล้ว

12.30

บริการอาหารเที่ยง (5) ณ ห้องอาหาร

บ่าย

เดินทางสู่อำเภอดงหลวง ชมธรรมชาติของลานหินธรรมชาติ  ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ  และเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทในบริเวณ  วัดพระพุทธบาทดงหลวง  ในบริเวณเดียวกันยังเป็นที่ตั้งของปากปล่องภูเขาไฟ  ซึ่งปรากฏร่องรอยอย่างชัดเจนถึง  5  แห่ง  อันเกิดจากการเย็นตัวของลาวาเป็นหลุมลึกกว้างราว  5  เมตร  และบนลานหินยังเป็นที่ตั้งของธาตุไม้  ที่แกะจากไม้ทั้งต้นคล้ายเสา   บรรจุอัฐิพระสงฆ์ที่ชาวบ้านในบริเวณนั้นเคารพนับถือ 

จากนั้นเดินทางสู่จังหวัดสกลนคร เมืองพุทธศาสน์ พระธาตุห้าแห่ง  แอ่งอารยธรรมสามพันปี

18.00

นำเข้าที่พัก ณ โรงแรมสกลแกรนด์  พาเลซหรือเทียบเท่า

18.30

บริการอาหารเย็น (6) ณ ร้านสะบันงา  (เมนูแนะนำ  หัวปลาต้มเผือก  ปลานึ่งแจ่ว  ยำหัวปลีชาววัง)

หลังอาหาร  เชิญทุกท่านเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา  เนื่องในวันวิสาขบูชา วันเพ็ญเดือนหกที่  วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร องค์พระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองสกลนคร  สัญลักษณ์ประจำจังหวัดที่สร้างขึ้นครอบรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าในภัทรกัปทุกพระองค์ (4  รอยพระพุทธบาท)  และเมื่อถึงสมัยพระศรีอาริยเมตไตรย์ที่จะมาตรัสรู้ในอนาคตจะทรงประทับรอยพระบาทที่พระธาตุองค์นี้เป็นองค์ที่ 5

ทัวร์วันที่ 3 ท่องเที่ยว จ.สกลนคร วัดถ้ำขาม - เทสกเจดีย์ - เทสรังสีอนุสรณ์ - ปราสาทพระธาตุนารายณ์จงเวง - วัดจันทรสามัคคี (ธรรมยุต)

07.00

บริการอาหารเช้า (7) ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

08.00

ออกเดินทางสู่อำเภอพรรณนานิคม 

ชม วัดถ้ำขาม   บนแนวเทือกเขาภูพานซึ่งเป็นที่ปฏิบัติธรรมของหลวงปู่ฟั่น  อาจาโร  และเป็นที่ที่หลวงปู่เทสก์  เทสก์รังสี  ละสังขาร  เป็นที่ตั้งของ เทสกเจดีย์  เทสรังสีอนุสรณ์  โดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ วางศิลาฤกษ์  เมื่อวันที่  25  พฤศจิกายน  2537   มีบรรยากาศที่ร่มรื่นเย็นสงบเงียบ  เป็นสถาปัตยกรรมแบบจัตุรมุข ศิลปกรรมอยุธยาผสมอีสาน ชม  ปราสาทพระธาตุนารายณ์จงเวง  ซึ่งก่อด้วยศิลาแลงล้วน ๆ  ศิลปะปาปวน  มีทับหลังภาพพระกฤษณะสู้กับสิงห์และภาพสลักอื่น ๆ  ที่ค่อนข้างชัดเจน  และภายหลังได้กลายเป็นพุทธสถาน  เป็นพระธาตุที่สร้างรุ่นเดียวกันกับพระธาตุภูเล็ก  ซื่งเชื่อกันว่าเป็นพระธาตุที่ผู้ชายเป็นฝ่ายสร้างคู่กับพระธาตุนารายณ์จงเวง

12.00

บริการอาหารเที่ยง (8) ณ ร้านครัวทอง

บ่าย

เดินทางสู่จังหวัดหนองคายนำท่านสู่  วัดจันทรสามัคคี (ธรรมยุต)   ที่ส่งเสริมการสอนปริยัติธรรมแด่กุลบุตรที่มีฐานะยากจนในถิ่นทุรกันดารที่ด้อยโอกาส  ให้ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนเพระธรรม  เป็นศาสนทายาท  ซึ่งต้องใช้ทุนทรัพย์ในการนี้  จึงขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคและอุปถัมภ์โครงการบรรพชาอุปสมบทเพื่อการศึกษาฯ  ด้วย

18.00

บริการอาหารเย็น (9) ณ ร้านแดงแหนมเนือง

สมควรแก่เวลานำเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมรอยัล  แม่โขง  หนองคาย หรือเทียบเท่า

ทัวร์วันที่ 4 ท่องเที่ยว อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

07.00

บริการอาหารเช้า (10) ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

08.00

ออกเดินทางสู่อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 

แวะซื้อของฝากต่าง ๆ  ระหว่างเดินทางกลับ

12.00

บริการอาหารเที่ยง (11) ณ ร้าน....

ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานครต่อ

19.30

เดินถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ รถจอด ณ ซอยโรงเรียนหอวัง ถนนหอวัง (หลังเซ็นทรัลลาดพร้าว) กลับถึงบ้านด้วยความสนุกสนาน และประทับใจยิ่ง

tour-condition

อัตรานี้รวม
1. รถตู้/รถโค้ชปรับอากาศ VIP ตามรายการ
2. ที่พักตามรายการ (ห้องละ 2 ท่าน)
3. อาหารจัดเลี้ยงตามรายการพร้อมอาหารว่าง เครื่องดื่ม ชา-กาแฟและผลไม้
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
5. ประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (อายุ 15 – 75 ปี)
6. มัคคุเทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากนิววิวทัวร์
อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่ามินิบาร์, ค่าซักรีด
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
หมายเหตุ:
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 8 ท่าน
- โปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ
- สำหรับชาวต่างชาติ ต้องชำระเพิ่มค่าบริการสถานที่ท่องเที่ยวตามแต่ละสถานที่กำหนด
การจองทัวร์
การจองทัวร์จะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้รับชำระเงินค่ามัดจำ จำนวนท่านละ 2,000 บาท
method-of-payment-northeast
การยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์หลังจากการจองสมบูรณ์แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าธรรมเนียมอย่างน้อยท่านละ 2,000 บาท
2. ยกเลิกทัวร์ภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะริบเงินมัดจำและค่าใช้จ่ายที่ชำระไปแล้ว
3. ยกเลิกทัวร์ภายใน 15 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะหัก 50% จากราคาทัวร์
4. ยกเลิกทัวร์น้อยกว่า 8 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทจะไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

ทัวร์แนะนำ

  1. เหมากรุ๊ป Team Building
  2. เหมากรุ๊ป CSR
  3. เหมากรุ๊ป Team Building และ CSR
  4. เหมากรุ๊ปทัวร์ในประเทศ
  5. เหมากรุ๊ปทัวร์เอเชีย

ศูนย์รับจัดกิจกรรมและท่องเที่ยว ในประเทศและโซนเอเชีย

นิววิวทัวร์ รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี

เชื่อถือได้

เราเป็นบริษัทที่ทำด้านการท่องเที่ยวมาแล้วไม่ต่ำกว่า 20 ปี มีลูกค้าต่างๆมากมาย ซึ่งเชื่อมั่นในคุณภาพของการดำเนินงานของเรา

ราคาคุ้มค่า

ทุกแพ็คเก็จทัวร์มีรายละเอียดและแผนงาน ที่ทำให้คุ้มค่ากับทุกบาทที่ลูกค้าเลือกเรา

บริการต่อเนื่อง

 เมื่อมีโปรโมชั่นใหม่ๆ หรือ ทัวร์น่าเทียว เราจะแจ้งให้ทราบตามส่วนติดต่อที่ระบุไว้ให้กับเรา 

ข้อมูลเพิ่มเติม

เราทีทีมงานที่พร้อมให้ข้อมูลกับลูกค้าทุกท่าน เพียงแค่โทรหาเรา

นิววิวทัวร์พาเที่ยว

กับผลงานการจัดทัวร์บางส่วนของความมุ่งมั่นในการให้บริการจากเราและการอุปการะคุณที่ดีของลูกค้าที่ผ่านมาโดยตลอด

คำยืนยันลูกค้า

คำยืนยัน ในคุณภาพและผลงานการจัดทัวร์จากลูกค้าบางส่วนของ นิววิวทัวร์