รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

ทัวร์เกาะช้าง-ดำน้ำดูปะการังสี่เกาะ-หมู่บ้านบางเบ้า-น้ำตกคลองพลู 3 วัน

8409-tour-koh-chang-snorkeling-four-islands-bang-bao-village-klong-plu-waterfall-3-days

โปรแกรมทัวร์ภาคตะวันออก โปรแกรมทัวร์ทริปนี้จะนำท่านชมธรรมชาติอันบริสุทธิ์บนเกาะช้าง นั่งเรือชมหิ่งห้อย ดำน้ำชมปะการัง 4 เกาะ ท่านจะได้สัมผัสหาดทรายขาว ตลอดจนปะการังและปลาทะเลสีสวยสดใสหลากหลายชนิด  และในโปรแกรมทัวร์ภาคตะวันออกนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-TRTJ1-3BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพ - ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ - เกาะช้าง - ชมพระอาทิตย์ตก

07.00

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ออกเดินทางสู่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด

พร้อมบริการอาหารบนรถ เป็นขนมปัง นม น้ำผลไม้ (มื้อที่ 1)

11.00

เดินทางถึง จ.ตราด

เดินทางต่อไป อ.แหลบงอบ นำท่านเดินทาง นมัสการกรมหลวงชุมพร

12.00

รับประทานอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหารริมทะเล

13.00

ออกเดินทางไปท่าเรือเพื่อขึ้นเรือเที่ยว 13.00 น.

นำท่านเดินทางถึงเกาะช้าง/ เดินทางต่อไปยังที่พัก เกาะช้างลากูน, แกนด์คาบาน่า หรือ เทียบเท่า เก็บสัมภาระ

ออกเดินทางไปเที่ยว น้ำตกคลองพลู ให้อาหารช้าง

18.30

รับประทานอาหารเย็น ที่ ร้านไอยราซีฟู๊ด (3)

19.00

นั่งเรือชมหิ่งห้อย 20.00 เดินทางกลับที่พัก อิสระพักผ่อนหรือท่องราตรีบนเกาะช้างได้ตามอัธยาศัย

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยวหมู่เกาะรัง - เกาะทองหลาง - เกาะยักษ์เล็ก - เกาะยักษ์ใหญ่ - หมู่บ้านบางเบ้า

07.00

สัมผัสบรรยากาศยามเช้าที่สดชื่นริมทะเล

พร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4)

08.00

นำท่านลงเรือเพื่อเดินทางไป ดำน้ำดูปะการัง 4 เกาะ หมู่เกาะรัง,เกาะทองหลาง,เกาะยักษ์เล็กและเกาะยักษ์ใหญ่ ท่านจะได้สัมผัสหาดทรายขาวละเอียดอันเกิดจาการทับถมของซากปะการังที่สวยงามน่าประทับใจ ตลอดจนปะการังเขากวางหลากพันธุ์และปลาทะเลสีสวยสดใสหลากหลายชนิด พร้อม บริการอาหารกลางวันบนเรือ (มื้อที่ 5)

15.00

เดินทางกลับสู่ รีสอร์ทเกาะช้างลากูน , แกนด์คาบาน่า หรือ เทียบเท่า เลือกซื้อของที่ระลึกบนเกาะช้างได้ตามอัธยาศัย

19.00

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ทกับอาหารทะเลสดๆ (มื้อที่ 6)

ได้เวลาอันสมควร พักผ่อนตามอัธยาศัย นอนหลับฝันดี...ราตรีสวัสดิ์

ทัวร์วันที่ 3) ท่องเที่ยวน้ำตกคลองพลู - เกาะช้าง - กรุงเทพฯ

07.00

สัมผัสบรรยากาศยามเช้าที่สดชื่นริมทะเล พร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7)

09.00

นำท่านเที่ยวชมธรรมชาติน้ำตกคลองพลู ซึ่งถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามและใหญ่ที่สุดบนเกาะช้าง

12.00

บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 8)

13.00

เก็บสัมภาระ โบกมืออำลาเกาะช้าง

15.00

ดินทางถึงฝั่งแหลมงอบ.เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศคันเดิม

เดินทางมุ่งหน้ากลับสู่ กรุงเทพ

20.00

เดินทางกลับถึง กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถปรับอากาศและรถตู้ท้องถิ่นพร้อมน้ำมันนำเที่ยวตลอดรายการ
2. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม รวม 8 มื้อ
3. ค่าห้องพักที่รีสอร์ท ห้องละ 2-3 ท่าน
4. ค่าเรือ ดำน้ำชมปะการัง 4 เกาะ (พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ)
5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมน้ำตกคลองพลู
6. มัคคุเทศก์และทีมงานที่คอยดูแลท่านและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7. ค่าน้ำดื่ม และอาหารบริการบนรถระหว่างเดินทาง
8. ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงินท่านละ 1000,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขในการจอง
1. กรุณาโทรสำรองที่นั่ง แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่สำหรับการออกใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน
2. วางเงินมัดจำ 30% ของราคาทัวร์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยัน ต่อเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
3. ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
method-of-payment
หมายเหตุ
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก 
เงื่อนไขการยกเลิก
• ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด (ยกเว้นค่ามัดจำ)
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 7-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-6 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

ทัวร์แนะนำ

  1. เหมากรุ๊ป Team Building
  2. เหมากรุ๊ป CSR
  3. เหมากรุ๊ป Team Building และ CSR
  4. เหมากรุ๊ปทัวร์ในประเทศ
  5. เหมากรุ๊ปทัวร์เอเชีย

ศูนย์รับจัดกิจกรรมและท่องเที่ยว ในประเทศและโซนเอเชีย

นิววิวทัวร์ รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี

เชื่อถือได้

เราเป็นบริษัทที่ทำด้านการท่องเที่ยวมาแล้วไม่ต่ำกว่า 20 ปี มีลูกค้าต่างๆมากมาย ซึ่งเชื่อมั่นในคุณภาพของการดำเนินงานของเรา

ราคาคุ้มค่า

ทุกแพ็คเก็จทัวร์มีรายละเอียดและแผนงาน ที่ทำให้คุ้มค่ากับทุกบาทที่ลูกค้าเลือกเรา

บริการต่อเนื่อง

 เมื่อมีโปรโมชั่นใหม่ๆ หรือ ทัวร์น่าเทียว เราจะแจ้งให้ทราบตามส่วนติดต่อที่ระบุไว้ให้กับเรา 

ข้อมูลเพิ่มเติม

เราทีทีมงานที่พร้อมให้ข้อมูลกับลูกค้าทุกท่าน เพียงแค่โทรหาเรา

นิววิวทัวร์พาเที่ยว

กับผลงานการจัดทัวร์บางส่วนของความมุ่งมั่นในการให้บริการจากเราและการอุปการะคุณที่ดีของลูกค้าที่ผ่านมาโดยตลอด

คำยืนยันลูกค้า

คำยืนยัน ในคุณภาพและผลงานการจัดทัวร์จากลูกค้าบางส่วนของ นิววิวทัวร์