รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

ทัวร์ 1 วัน สมุทรสงคราม-อัมพวา-ชมหิ่งห้อย

3402-tour-1-day-tour-samut-songkhram-amphawa-watch-fireflies

โปรแกรมทัวร์สมุทรสงคราม พาเที่ยวชมตลาดน้ำอัมพวา  สักการะหลวงพ่อวัดบ้านแหลมที่วัดเพชรสมุทรวรวิหาร พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง และชมหิ่งห้อยในยามค่ำคืนก่อนเดินทางกลับ และในโปรแกรมทัวร์สมุทรสงครามนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-SKMJ1-1BKK

 

ทัวร์วันเดียว ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์เรือ - หลวงพ่อวัดบ้านแหลม - วัดศรัทธาธรรม - วัดบางกระพ้อม - ค่ายบางกุ้ง - อุทยาน ร.2 - ตลาดน้ำอัมพวา - ชมหิ้งห้อย

06.30

คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย บริเวณสนามไดร์กอล์ฟโปรแอม ซอยรัชดาภิเษก 18 เจ้าหน้าที่  ให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก

07.00

เดินทางสู่ จ.สมุทรสงคราม โดยรถตู้ หรือรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น

รับประทานอาหารแบบกล่อง (1) พร้อมเครื่องดื่มบนรถ แล้วสนุกสนานกับกิจกรรมยามเช้า

09.00

ถึง จ.สมุทรสงคราม

ชม อนุสรณ์สถานแฝดสยามอิน-จัน ชมประวัติชีวิตของแฝดสยามที่ไปสร้างชื่อเสียงทั่วโลก

และนำท่านชม พิพิธภัณฑ์เรือ ที่รวบรวมเรือพื้นบ้านหลากหลายชนิด มาจัดแสดง

10.00

นำท่านนมัสการ หลวงพ่อวัดบ้านแหลม ที่ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาว จ.สมุทรสงคราม เพื่อความเป็นสิริมงคล

11.00

นำท่านเดินทางสู่ วัดศรัทธาธรรม (วัดมอญ) นำท่านนมัสการพระประธาน ชมโบสถ์ที่มีความสวยงาม ที่สร้างขึ้นด้วยไม้สักทองทั้งหลัง ลวดลายละเอียดงดงาม และเลือกซื้อของรามัญ (มอญ) โดยกลุ่มแม่บ้านชาวมอญ เดินทางสู่ ดอนหอยหลอด ชมวิวทิวทัศน์และสักการะศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

12.00

รับประทานอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร

13.00

นำท่านเดินทางสู่ วัดบางกระพ้อม วัดที่เก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยา นำท่านชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่แตกต่างไปจากที่อื่น คือ เป็นลวดลายปูนปั้น แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ

14.30

เดินทางสู่ ค่ายบางกุ้ง ชมกำแพงจำลองที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ของการสู้รบ หลังเหตุการณ์ณ์ที่กรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่ 2 ชมโบสถ์เก่าภายในค่าย ที่เรียกว่า โบสถ์หลวงพ่อดำ ที่มีลักษณะพิเศษ คือ มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นปกคลุมทั่วทั้งหลังทั้ง 4 ชนิด ต้นโพธิ์ ต้นไทร ต้นไกร ต้นกร่าง

16.30

นำท่านเดินทางสู่อุทยานร.2 เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย บุคคลสำคัญที่องค์การยูเนสโก้ยกย่องในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมที่พระองค์ได้พระราชทานไว้เป็นมรดกของชาติชม พิพิธภัณฑบ้านทรงไทย 4 หลังแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆอาทิ หอกลางประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลที่ 2 และจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของชายไทยโบราณวัตถุ

17.00

นำท่านสู่ ตลาดน้ำอัมพวา (บริการอาหารค่ำตามอิสระ) และให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า ของที่ระลึกต่างๆตามอัธยาศัย

19.30

นำท่านล่องเรือ ชมหิ่งห้อย ยามค่ำคืน ที่สว่างไสวไปทั้งต้นลำพู

จากนั้น เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

22.00

เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

tour-condition

อัตรานี้รวม
1. ค่ารถท่องเที่ยวตามรายการ,ค่าอาหาร 2 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ,ค่าเครื่องดื่มบริการตลอดการเดินทาง
2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุ,ค่ามัคคุเทศก์ ผู้ชำนาญงาน ดูแลตลอดการเดินทาง
3. ค่าประกันอุบัติเหตุ ในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่สั่งนอกเหนือรายการ
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาโทรสำรองที่นั่ง แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่สำหรับการออกใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน
2. วางเงินมัดจำ ท่านละ 1,000 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยัน ต่อเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
3. ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
method-of-payment
เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด (ยกเว้นค่ามัดจำ)
2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี
4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-6 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

ทัวร์แนะนำ

  1. เหมากรุ๊ป Team Building
  2. เหมากรุ๊ป CSR
  3. เหมากรุ๊ป Team Building และ CSR
  4. เหมากรุ๊ปทัวร์ในประเทศ
  5. เหมากรุ๊ปทัวร์เอเชีย

ศูนย์รับจัดกิจกรรมและท่องเที่ยว ในประเทศและโซนเอเชีย

นิววิวทัวร์ รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี

เชื่อถือได้

เราเป็นบริษัทที่ทำด้านการท่องเที่ยวมาแล้วไม่ต่ำกว่า 20 ปี มีลูกค้าต่างๆมากมาย ซึ่งเชื่อมั่นในคุณภาพของการดำเนินงานของเรา

ราคาคุ้มค่า

ทุกแพ็คเก็จทัวร์มีรายละเอียดและแผนงาน ที่ทำให้คุ้มค่ากับทุกบาทที่ลูกค้าเลือกเรา

บริการต่อเนื่อง

 เมื่อมีโปรโมชั่นใหม่ๆ หรือ ทัวร์น่าเทียว เราจะแจ้งให้ทราบตามส่วนติดต่อที่ระบุไว้ให้กับเรา 

ข้อมูลเพิ่มเติม

เราทีทีมงานที่พร้อมให้ข้อมูลกับลูกค้าทุกท่าน เพียงแค่โทรหาเรา

นิววิวทัวร์พาเที่ยว

กับผลงานการจัดทัวร์บางส่วนของความมุ่งมั่นในการให้บริการจากเราและการอุปการะคุณที่ดีของลูกค้าที่ผ่านมาโดยตลอด

คำยืนยันลูกค้า

คำยืนยัน ในคุณภาพและผลงานการจัดทัวร์จากลูกค้าบางส่วนของ นิววิวทัวร์