รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

ทัวร์เชียงตุง 3 วัน

9221-tour-chiang-tung-3-days

โปรแกรมทัวร์พม่า พาท่านไปยัง วัดอินทร์ ซึ่งจะมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ กลางโบสถ์ ว่ากันว่าศักดิ์สิทธิ์มาก และเป็นวัดที่สวยงามและเก่าแก่อีกวัดหนึ่ง จากนั้นพาท่านชมทัศนียภาพและไหว้ วัดพระธาตุจอมคำ พาท่านไปยัง หนองตุง เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมืองเชียงตุง ดื่มน้ำชา น้ำเต้าฮู้ แล้วเดินเล่นและ ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศหนองตุงยามเย็น เดินชมแสงสี ที่มีไม่ค่อยมากและซื้อของฝากตลาดกลางคืน

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THA-MM3-3BKK

 

นำท่านไหว้ พระมหาเมี๊ยะมุณี (วัดหลวง) จำลองมาจากองค์จริงที่เมืองมัณฑะเลย์ วัดพระแก้ว วัดราชฐานหัวข่วง​

ทัวร์วันที่ 1) สนามบินดอนเมือง  - สนามบินเชียงราย  - อ. แม่สาย จ. เชียงราย - เมืองเชียงตุง – วัดอินทร์ - วัดพระธาตุจอมคำ  - หนองตุง  - เดินชมแสงสี                                                                                                                                                   

05.30

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ Thai Lion Air – (SL) เจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับท่าน และ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

08.20

เหิรฟ้าสู่ สนามบินเชียงราย โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ Thai Lion Air – (SL) เที่ยวบินที่ SL 532

09.50

ถึง สนามบินเชียงราย
  รับประทานอาหารเช้า (1) แบบกล่อง
  จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถปรับอากาศ VIP ไปยัง อ. แม่สาย จ. เชียงราย
  ถึง อ. แม่สาย ทำพิธีการข้ามแดนไปยัง ท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า โดยรถบัส ผ่านเมืองโก เมืองเล็น เมืองท่าเดื่อ ลัดเลาะไปตามแม่น้ำเล็นเรื่อย ๆ ถนนซึ่งเป็นบริษัทของคนไทยสร้าง ผ่านเมืองแพรก (หรือเมืองพยาก) ผาสะแกง และดอยปางควาย ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของเส้นทางนี้และเป็นแหล่งพักรถมีสินค้าประเภทผลไม้และของฝากตามฤดูกาลขาย

12.00 

รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ ร้านอาหาร.....

15.00  ถึง เมืองเชียงตุง (สมญานามว่า เมืองสามจอม เจ็ดเชียง เก้าหนอง สิบสองประตู)
  พาท่านไปยัง วัดอินทร์ ซึ่งจะมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ กลางโบสถ์ ว่ากันว่าศักดิ์สิทธิ์มาก และเป็นวัดที่สวยงามและเก่าแก่อีกวัดหนึ่ง
 
 Watin1  Watin2
  จากนั้นพาท่านชมทัศนียภาพและไหว้ วัดพระธาตุจอมคำ
 
 Watpratadjomkham1  Watpratadjomkham2
16.00  นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก
17.00  พาท่านไปยัง หนองตุง เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมืองเชียงตุง ดื่มน้ำชา น้ำเต้าฮู้ แล้วเดินเล่นและ ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศหนองตุงยามเย็น
 
 Nongtung1  Nongtung2
18.00 รับประทานอาหารค่ำ (3) ณ. ร้านอาหาร....
  เดินชมแสงสี ที่มีไม่ค่อยมากและซื้อของฝากตลาดกลางคืน
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม.....
ทัวร์วันที่ 2) ตลาดหลวงเชียงตุง – ต้นไม้หมายเมือง - - การทำเครื่องเงินและเครื่องเขิน   วัดอินทร์พระมหาเมี๊ยะมุณี (วัดหลวง) -- วัดยางกวง – สุสานเจ้าฟ้า –  ประตูเก่าเชียงตุงหรือประตูป่าแดง -  ตลาดเย็น
07.00

รับประทานอาหารเช้า  (4) ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

 

จากนั้นเดินเที่ยว ตลาดเมืองเชียงตุง  เป็นตลาดที่ใหญ่มากมีสินค้าทุกประเภทขาย สามารถใช้เงินไทยและสื่อสารกับพ่อค้าแม่ค้าด้วยภาษาไทย บรรยากาศที่เป็นกันเองและมิตรภาพพี่น้องไต ทำให้ราคาสินค้าไม่ค่อยแพง

 
 Taladmuangchiangtung1  Taladmuangchiangtung2
  นำท่านชม "ไม้หมายเมืองเชียงตุง"  เป็นไม้ยางขนาด 10 คนโอบ ที่มองมาจากตรงไหนก็จะเห็นเด่นสง่า ยางต้นนี้มีอายุเกือบ 300 ปี ต้นใหญ่โตมาก แถมขึ้นอยู่บนเนินที่เป็นวัดจอมมน (ถึงมองเห็นได้รอบทิศ..55) เวลาค่ำคืนจะมีการใช้ไฟประดับต้นยางไว้ ให้มองเห็นได้ทั้งคืน
 
 Maimaimuangchiangtung1  Maimaimuangchiangtung2
  พาท่านเยี่ยมชม การทำเครื่องเงินและเครื่องเขิน ซึ่งเป็นช่างเครื่องเขินที่เหลืออยู่ในเชียงตุงเพียงครอบครัวเดียว 
 
 Kiangngen1  Kiangngen2
12.00  รับประทานอาหารกลางวัน  (5) ณ ร้านอาหาร.....
  นำท่านไหว้ พระมหาเมี๊ยะมุณี (วัดหลวง) จำลองมาจากองค์จริงที่เมืองมัณฑะเลย์ วัดพระแก้ว วัดราชฐานหัวข่วง
 
 Pramahamaimunee1  Pramahamaimunee2
  นำท่านไหว้พระเกร็ดนาคที่ วัดยางกวง เดินเที่ยววิถีชีวิตชนเผ่า ในหมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผา
 
 Watyangkuang1  Watyangkuang2
  นำท่านชม ชาวบ้านเจียงจัน ในฐานะของผู้ถือกุญแจเข้า สุสานเจ้าฟ้าเชียงตุง ได้อนุเคราะห์ให้พวกเราเข้าไปคารวะกู่บรรจุอัฐิของเจ้าฟ้าเชียงตุงซึ่งตั้งเรียงรายจำนวน 9 กู่
 
 Susanchaophachiangrai1  Susanchaophachiangrai1
  จากนั้นนำท่านเดินทางไป ถ่ายรูปที่ ศาสนพิมาน ที่ หนองคำ ไหว้สุสานเจ้าฟ้าเชียงตุง ถ่ายรูปกับประตูป่าแดง ประตูเมืองเชียงตุง ซึ่งยังสมบูรณ์อยู่ เหลื่อประตูเดียว เยี่ยมชม วัดป่าแดง
 
 Watpadaeng1  Watpadaeng2
18.00  รับประทานอาหารเย็น  (6) ณ ร้านอาหาร.....
  จากนั้นเที่ยวชมในเมืองเชียงตุงตลาดยามค่ำคืน
 
 Taladkamchiangtung1  Taladkamchiangtung2
ทัวร์วันที่ 3) วัดจอมสัก (พระชี้นิ้ว) - วัดเชียงยืน - ตลาดท่าขี้เหล็ก–- อ.แม่สาย– สนามบินเชียงราย – สนามบินดอนเมือง
07.00 รับประทานอาหารเช้า  (7) ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านชม วัดจอมสัก (Wat Thaw Mu) เมืองเชียงตุง (Keng Tung) ประเทศพม่า วัดจอมสัก ที่เมืองเชียงตุง มีพระยืนชี้นิ้วองค์ใหญ่ ยืนชี้ไปทางหนองตุง ว่ากันว่า จะทำให้เมืองนั้นมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง อีกนัยบ้างก็ว่า พระชี้นิ้วไปทางใด ที่นั่นจะมีเมืองเกิดขึ้น วัดจอมสัก ตั้งอยู่เนินเขาอีกฝากหนึ่งของหนองตุง เป็นหนึ่งใน 3 จอม
 
 Watjomsak1  Watjomsak2

 

นำท่านชม วัดเชียงยืน หรือ วัดเจ๋งยิน (สำเนียงไทขึน) ถือได้ว่าเป็นวัดหลวงของเชียงตุง ที่มีความเป็นมาเก่าแก่ ภายในวิหาร มีพระพุทธรูปประทับยืน 1 องค์ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อวัดแห่งนี้

 
 Watchiangyuen1  Watchiangyuen2
12.00  รับประทานอาหารกลางวัน (8) ณ ร้านอาหาร....
  ได้เวลาเดินทางออกจากเชียงตุงมุ่งสู่ ท่าขี้เหล็ก ระหว่างทางแวะซื้อของฝากดอยปางควาย ซึ่งจำนำผัก ผลไม้ ที่ปลูกที่ดอยเหมย มาขายให้นักท่องเที่ยว เดินทางกลับ ท่าขี้เหล็กให้เวลาช้อปปิ้งที่ตลาดท่าขี้เหล็กซื้อสินค้าและของฝาก
 
 Taladthakilek1  Taladthakilek2
  พอสมควรแก่เวลาเดินทางกลับ อ.แม่สาย ประเทศไทย
  นำท่านเดินทางไปยัง สนามบินเชียงราย
19.35  เหิรฟ้าสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ Thai Lion Air – (SL) เที่ยวบินที่ SL 545
21.00 ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

tour-condition

อัตราค่าบริการรวม
1. ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
2. ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
3. อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์) 
4. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
5. ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
6. ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
7. ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
8. ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
9. ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
อัตราค่าบริการไม่รวม
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
4. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ450บาท/ทริป/ลูกทัวร์1ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)
เอกสารที่ใช้ในการทำวีซ่าพม่า : *หนังสือเดินทางที่มีวันกำหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
* รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป พื้นหลังสีขาวเท่านั้น (ห้ามแม็กซ์รูปใส่พาสปอร์ตค่ะ)
*กรุณาถอดปกพาสปอร์ตของท่าน ก่อนจัดส่งเล่มพาสปอร์ตให้กับทางบริษัท
**กรุณาส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วันทำการ**
อัตราค่าวีซ่าด่วนในกรณีที่ท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
*ยื่นวีซ่า ด่วน 4 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 500 บาท
*ยื่นวีซ่า ด่วน 1 วัน และ 2 วัน ลูกค้าต้องไปยื่นด้วยตัวเอง เพื่อโชว์ตัวที่สถานฑูตพม่า
เงื่อนไขการจอง และการสำรองที่นั่ง
จองและชำระมัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายใน 2 วัน นับแต่วันจอง พร้อมแจ้งชื่อภาษาอังกฤษตามหน้าหนังสือเดินทาง เพื่อยืนยันการเดินทางและรักษาสิทธิ์ตั๋วโดยสาร หากเกินกำหนดภายใน 2 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทาง ไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ (ไม่นับรวม เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์การจองทุกกรณี (ไม่คืนเงินมัดจำ) กรณีที่ มีการยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหลังจากการจองและชำระเงิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด พร้อมส่ง Fax สำเนา Passport หรือเล่มตัวจริง มาที่บริษัท ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดพร้อมส่งเอกสารประกอบการเดินทาง ประมาณ 15 วันก่อนเดินทางหรือตามที่ บริษัทแจ้งรับเอกสาร การโอนเงิน
method-of-payment
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม โดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
****หมายเหตุ ราคาและรายการที่เสนอมานี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรแกรมนี้ไม่เหมาะสมสำหรับสตรีที่ตั้งครรภ์****

ทัวร์แนะนำ

  1. เหมากรุ๊ป Team Building
  2. เหมากรุ๊ป CSR
  3. เหมากรุ๊ป Team Building และ CSR
  4. เหมากรุ๊ปทัวร์ในประเทศ
  5. เหมากรุ๊ปทัวร์เอเชีย

ศูนย์รับจัดกิจกรรมและท่องเที่ยว ในประเทศและโซนเอเชีย

นิววิวทัวร์ รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี

เชื่อถือได้

เราเป็นบริษัทที่ทำด้านการท่องเที่ยวมาแล้วไม่ต่ำกว่า 20 ปี มีลูกค้าต่างๆมากมาย ซึ่งเชื่อมั่นในคุณภาพของการดำเนินงานของเรา

ราคาคุ้มค่า

ทุกแพ็คเก็จทัวร์มีรายละเอียดและแผนงาน ที่ทำให้คุ้มค่ากับทุกบาทที่ลูกค้าเลือกเรา

บริการต่อเนื่อง

 เมื่อมีโปรโมชั่นใหม่ๆ หรือ ทัวร์น่าเทียว เราจะแจ้งให้ทราบตามส่วนติดต่อที่ระบุไว้ให้กับเรา 

ข้อมูลเพิ่มเติม

เราทีทีมงานที่พร้อมให้ข้อมูลกับลูกค้าทุกท่าน เพียงแค่โทรหาเรา

นิววิวทัวร์พาเที่ยว

กับผลงานการจัดทัวร์บางส่วนของความมุ่งมั่นในการให้บริการจากเราและการอุปการะคุณที่ดีของลูกค้าที่ผ่านมาโดยตลอด

คำยืนยันลูกค้า

คำยืนยัน ในคุณภาพและผลงานการจัดทัวร์จากลูกค้าบางส่วนของ นิววิวทัวร์