รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

ทัวร์สิบสองปันนา วัดหลวงเมืองลื้อ โชว์พาราณสี 6 วัน (เริ่มกรุงเทพ)

8920-tour-xishuangbanna-wat-luang-paranasi-show-6-days

โปรแกรมทัวร์เมืองสิบสองปันนา  ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาและมีแม่น้ำล้านช้างไหลผ่าน เที่ยวสวนป่าดงดิบ ดูฝูงนกยูงนับร้อยที่บินลงมากินอาหาร และเดินทางต่อชมโชว์วัฒนธรรมเมืองพาราณสีที่สวยงาม ต่อด้วยวัดหลวงเมืองลื้อที่สวยงามที่สุดของสิบสองปันนา  และในโปรแกรมทัวร์เมืองสิบสองปันนานี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code JCHG1-6BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ – เชียงของ (-/-/-)

19:00

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ ปั้ม ปตท. วิภาวดีรังสิต ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า เจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

20.00

เดินทาง สู่ อ. เชียงของ จ.เชียงราย โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์วันที่ 2) เชียงของ - ห้วยทราย (แขวงบ่อแก้ว) – หลวงน้ำทา – เมืองหล้า เมืองเชียงรุ้ง – สิบสองปันนา (B/L/D)

05.00

ถึง อ. เชียงของ จ. เชียงราย นำท่านทำภารกิจส่วนตัว พร้อมล้างหน้า ณ ปั้ม ปตท.

07.00

รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร

เดินทางสู่ เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว ประเทศลาว (สปป.ลาว) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทย-ลาว จากนั้นเดินทางตาม ถนนเส้นทางสายใหม่คุนหมิง - กรุงเทพฯ สู่ เมืองหลวงน้ำทา

12.00

รับประทานอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหารครัวไท

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ด่านตม.บ่อเตน เขตชายแดนลาว-จีน เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศของจีน สู่ ด่านบ่อหาน (ด่านตม.จีน) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเชียงรุ้ง (เมืองสิบสองปันนา) เป็น 1 ใน 3 อำเภอ ของเขตปกครองตนเอง จังหวัดสิบสองปันนา มณฑลยูหนาน ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาและมีแม่น้ำล้านช้าง (แม่น้ำโขง) ไหลผ่าน อายุกว่า 800 ปี ซึ่งมีชาวไทลื้ออาศัยอยู่เป็นส่วนใหญ่

18.00

รับประทานอาหารค่ำ (3) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารพาเดินชมตลาดไนท์พลาซ่า

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม... (3 ดาว หรือเทียบเท่า) พักผ่อนกันตามอัธยาศัย....ราตรีสวัสดิ์

ทัวร์วันที่ 3) สวนป่าดงดิบ – โชว์วัฒนธรรมเผ่าไอนี่ – วัดหลวงเมืองลื้อ – สวนบ้านถิ่น – วัดป่าเจ – โชว์พาราณสี (B/L/D)

07.00

รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00

นำท่านสู่ สวนป่าดงดิบ ซึ่งเป็นสวนสร้างขึ้นใหม่ ชมการแสดงของสัตว์แสนรู้ เช่น เสือ ม้า สิงโต หมี ฯลฯ ชมป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์นานาชนิด มหัศจรรย์กับต้นนกยูง ต้นไม้ที่มีลักษณะคล้ายนกยูง ชม ฝูงนกยูงจำนวนนับร้อย ที่บินลงมากินอาหารด้านล่าง เป็นภาพที่สวยงามยิ่งนัก นำท่านสัมผัสวิถีชีวิตของชาวเชียงรุ่ง ที่ ศูนย์วัฒนธรรมเผ่าไอนี่ (อีก้อ) ชมการแสดงพื้นเมือง ชมชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ชมหมู่บ้านเก่าแก่ของเผ่าไอนี่ (อีก้อ) และการสาธิตพิธีการแต่งงานของเผ่าอีก้อ อิสระให้ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของชาวสิบสองปันนาได้ตามอัธยาศัย

12.00

รับประทานอาหารเที่ยง (5) ณ ร้านอาหาร

13.00

นำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ศูนย์สมุนไพรไทลื้อ ซึ่งมียาสมุนไพรและแพทย์แผนโบราณและแช่เท้าสมุนไพร จากนั้นนำท่านเที่ยวชม วัดหลวงเมืองลื้อ วัดที่สวยงามที่สุดของเมืองสิบสองปันนา จากนั้นนำท่านชมสวนแห่งประวัติศาสตร์ สวนบ้านถิ่น ซึ่งอดีตเคยเป็นพระราชอุทยานของกษัตริย์ไทลื้อ และเป็นสวนที่สมเด็จพระพี่นางทรงปลูกต้นโพธิ์คู่ไว้ จากนั้นชม เจดีย์ขาว เจดีย์ที่เป็นเสมือนสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเมืองสิบสองปันนาและชมสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานที่ วัดป่าเจ ซึ่งหลวงพ่อวัดปากน้ำได้ไปสร้างไว้ 

18.00

รับประทานอาหารค่ำ (6) ณ ร้านอาหาร

หลังอาหารนำท่านชม โชว์วัฒนธรรมเมืองพาราณสี ชมการแสดงที่ได้ชื่อว่าสาวยงามที่สุดและเป็นไฮไลท์ของเมืองสิบสองปันนา หากใครมาแล้วไม่ได้ดูโชว์ ก็เหมือนกับมาไม่ถึงเมืองสิบสองปันนาเลยทีเดียว

นำท่านเข้าที่พัก ณ โรงแรม ......... (3 ดาวหรือเทียบเท่า)

ทัวร์วันที่ 4) หมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยลื้อ-ร้านขายหยก-เมืองหล้า (B/L/D)

07.00

รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00

นำท่านชม หมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมไทลื้อ เยี่ยมชมหมู่บ้านการดำรงชีวิตของชาวไทลื้อ ซึ่งสามารถพูดจาสื่อสารกันเข้าใจได้ จากนั้นพาท่านไปชมร้านหยกของประเทศจีน

12.00

รับประทานอาหารกลางวัน (8) ณ ร้านอาหาร
หลังอาหารเที่ยงสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองหล้า

18.00

รับประทานอาหารค่ำ (9) ณ ร้านอาหาร
นำท่านเข้าที่พัก ณ โรงแรม ......... (3 ดาวหรือเทียบเท่า)

ทัวร์วันที่ 5) เมืองหล้า - หลวงน้ำทา - เชียงของ (B/L/D)

07.00

รับประทานอาหารเช้า (10) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารออกเดินทางกลับสู่ เมืองหลวงน้ำทา นำท่านเที่ยวชมวิถีชีวิตของชาวลาว

พร้อม บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 11) หลังอาหารออกเดินทางกันต่อ

16.30

เดินทางถึง เมืองเชียงของ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองที่ด่านตม.เชียงของ จ.เชียงราย จากนั้นออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ

19:00

บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 12) (แบบกล่อง)บนรถตู้ปรับอากาศ VIP

นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ พักผ่อน ตามอัธยาศัย

ทัวร์วันที่ 6) กรุงเทพฯ (-/-/-)

02.00

เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการนิววิวทัวร์

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าวีซ่าจีน
2. ค่ารถตู้ปรับอากาศ กรุงเทพ-เชียงของ-กรุงเทพ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ฝั่งลาว-จีน
4. ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
6. ค่ามัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
7. ค่ามัคคุเทศก์ (จีน) ท้องถิ่นนำเที่ยว (พูดไทย)
8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์)
9. ค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทาง 500,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม์)
10. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
11. ค่า Snack เสิร์ฟวันละครั้ง
12. ฟรีหมวกท่านละ 1 ใบ
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าถ่ายรูป ท่านละ 20 หยวน (กรณีที่ต้องถ่ายรูปใหม่ ณ หน้าด่านจีน) (ประมาณ 120 บาทไทย)
2. ค่าทิปมัคคุเทศก์จีนและไทยและคนขับรถจีนและไทย (ไกด์+คนขับรถ วันละ 20 หยวน) (20x4 วีน=80 หยวน (ประมาณ 480 บาทไทยต่อคน)
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษและค่าอาหาร
4. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)
สิ่งที่ควรนำติดตัว : ยาประจำตัว , ชุดที่สวมใส่สบาย , รองเท้าที่สวมใส่สบาย , เสื้อกันหนาว , กล้องถ่ายรูป , อุปกรณ์กันแดด , ร่มพับ
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการเดินทาง**(กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนเดินทาง)**
1. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
2. รูปถ่ายสี หน้าตรง 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
เงื่อนไขการจอง
1. วางเงินมัดจำ ท่านละ 3,000 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยัน ต่อเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
2. ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดังรายละเอียดดังนี้
method-of-payment
เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกทัวร์ก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินให้ทั้งหมด ยกเว้น ช่วงเทศกาลและวันหยุดต้องแจ้งล่วงหน้า 45 วันก่อนออกเดินทาง
2. ยกเลิกทัวร์ก่อนการเดินทาง 14 วัน (ทำการ) บริษัทฯจะคืนเงิน 50%
3. ยกเลิกทัวร์ภายใน 14 วัน (ทำการ) ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน
4. ก่อนการเดินทาง 15 วัน หากท่านไม่โอนเงินส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง
หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก

ทัวร์แนะนำ

  1. เหมากรุ๊ป Team Building
  2. เหมากรุ๊ป CSR
  3. เหมากรุ๊ป Team Building และ CSR
  4. เหมากรุ๊ปทัวร์ในประเทศ
  5. เหมากรุ๊ปทัวร์เอเชีย

ศูนย์รับจัดกิจกรรมและท่องเที่ยว ในประเทศและโซนเอเชีย

นิววิวทัวร์ รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี

เชื่อถือได้

เราเป็นบริษัทที่ทำด้านการท่องเที่ยวมาแล้วไม่ต่ำกว่า 20 ปี มีลูกค้าต่างๆมากมาย ซึ่งเชื่อมั่นในคุณภาพของการดำเนินงานของเรา

ราคาคุ้มค่า

ทุกแพ็คเก็จทัวร์มีรายละเอียดและแผนงาน ที่ทำให้คุ้มค่ากับทุกบาทที่ลูกค้าเลือกเรา

บริการต่อเนื่อง

 เมื่อมีโปรโมชั่นใหม่ๆ หรือ ทัวร์น่าเทียว เราจะแจ้งให้ทราบตามส่วนติดต่อที่ระบุไว้ให้กับเรา 

ข้อมูลเพิ่มเติม

เราทีทีมงานที่พร้อมให้ข้อมูลกับลูกค้าทุกท่าน เพียงแค่โทรหาเรา

นิววิวทัวร์พาเที่ยว

กับผลงานการจัดทัวร์บางส่วนของความมุ่งมั่นในการให้บริการจากเราและการอุปการะคุณที่ดีของลูกค้าที่ผ่านมาโดยตลอด

คำยืนยันลูกค้า

คำยืนยัน ในคุณภาพและผลงานการจัดทัวร์จากลูกค้าบางส่วนของ นิววิวทัวร์