รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ อู๋ซี ซูโจว จูเจียเจียว 5 วัน (TG)

8958-tour-chianghai-disneyland-wuxi-suzhou-jujiao-5-days-tg

โปรแกรมทัวร์เซี่ยงไฮ้  เที่ยวได้เต็มที่รายการคุ้ม พาท่านชมกายกรรมอีร่าสุดอลังการ พาท่านเที่ยวชมเมืองซูโจวอันเก่าแก่ พาท่านชมเจ้าแม่กวนอิมพันมือพันตา พาท่านลอดอุโมงค์เลเซอร์เต็มไปด้วยแสงสี และที่ขาดไม่ได้เลยสนุกสุดเหวี่ยงที่สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ และในโปรแกรมทัวร์เซี่ยงไฮ้นี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code CHAJ35-6BKK

 

ทัวร์วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ - เซี่ยงไฮ้ - โชว์กายกรรมอีร่า 

08.30

คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D   สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยอำนวยความสะดวก

11.00

นำท่านออกเดินทางสู่ นครเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG664

16.15

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตงนครเซี่ยงไฮ้ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร แล้วให้ท่านรับกระเป๋า รถโค้ชปรับอากาศรอรับ
จากนั้นนำท่านสู่ตัว เมืองเซี่ยงไฮ้  

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

หลังจากนั้นนำท่านชม กายกรรมอีร่า ซึ่งผสมผสานระหว่างกายกรรมจีน และความทันสมัยได้ด้วยกันอย่างลงตัว เป็นการศิลปะแสดงใหม่ล่าสุด ที่ทุ่มทุนสร้างกว่าร้อยล้านหยวนปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นโชว์ที่ดีที่สุด ของมหานครเซี่ยงไฮ้ ชมความงดงามอ่อนช้อย ผสมผสานความตื่นเต้นเร้าใจตลอดการแสดงประกอบเสียงสีไฮเทค ผาดโผนเร้าใจ ชมการแสดงชุด วงล้อมิเลเนี่ยม มอเตอร์ไซด์ไต่ลูกโลก (8 คัน) ไม้กระดกเด็กแนว ปุ้มปุ้ยโอ่งมังกร ฯลฯ

นำท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พัก RAYFRONT SHANGHAI XUHUI HOTEL หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1)

ทัวร์วันที่ 2 เซี่ยงไฮ้ - อู๋ซี - วัดหลิงซาน - ศาลาผ่านกง - พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ - ร้านไข่มุก - ซูโจว - สวนหลินหยวน - วัดซีหยวน - Harmony Time Square (พิเศษ...เมนูกระดูกหมูอู๋ซี

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 

นำท่านเดินทางไป ยังเมืองอู๋ซี เมืองอุตสาหกรรมเบาที่ได้รับฉายาว่าเป็นเมืองเซี่ยงไฮ้น้อยของประเทศจีน

นำท่านชมสถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนาที่สวยงาม ณ วัดหลิงซาน (รวมรถราง)ชมศาลาฝานกงวัดหลิงซาน ตั้งอยู่ริมทะเลสาบไท่หูที่กว้างใหญ่ อยู่เชิงเขาหลิงซานที่สวยงาม เป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่อลังการ ด้านข้าง ๆของศาลาฯ เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางห้ามญาติทองสำริดที่เขาหลิงซาน หรือตามภาษาจีนเรียกว่า "หลิงซานต้าฝอ" ซึ่งมีความสูง 88 เมตร หนัก 700 ตัน มีพระพักตร์ที่สง่างามมาก ศาลาฝานกงวัดหลิงซาน มีเส้นผ่าศูนย์กลางจากทิศใต้ถึงทิศเหนือ แบ่งกลุ่มสถาปัตยกรรมเป็นฝั่งตะวันออกและตะวันตก มีพื้นที่กว่า 7 หมื่นตารางเมตร มีทางเดินเชื่อมระหว่างตำหนักกับอาคารต่างๆ บนหลังคาเป็นพระเจดีย์ 5 องค์ ด้านหลังเป็นแท่นเซ่นไหว้บูชา รูปแบบสถาปัตยกรรมต่างกับวัดวาอารามทั่วไปของจีน โดยใช้หินก้อนใหญ่ทำเป็นระเบียงยาว เสาค้ำหลักและเสาโค้งยาว การสร้างหลังคาโค้งสูงและห้องโถงที่กว้างใหญ่ ไม่เพียงแต่สะท้อนให้เห็นความยิ่งใหญ่ ลึกซึ้งและสูงส่งของพุทธศาสนาเท่านั้น หากยังเอาวัฒนธรรมดั้งเดิมมาผสมผสานกับปัจจัยปัจจุบัน นับได้ว่า เป็นสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาที่ยอดเยี่ยมงดงามยิ่ง

จากนั้นนำท่านเลือกซื้อครีม และ เครื่องประดับที่ทำจาก ไข่มุกน้ำจืด ที่เพาะเลี้ยงไว้ริมทะเลสาบไท่หู และ ได้ทำการคัดแยกไว้ตามอายุของไข่มุก

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพิเศษ กระดูกหมูอู๋ซี)

 

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองซูโจว เมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานกว่า 2,500 ปี และ ได้รับสมญานามว่า “เมืองแห่งสาวงาม”

นำท่านชม สวนหลิวหยวน โบราณสถานอันเก่าแก่ และ สวยงามของซูโจวที่สมบูรณ์แบบและเลื่องชื่อของจีน ชมธารน้ำเล็กๆ ศิลามหึมา สะพานโค้ง อารามหลวง ขนาดย่อมและรวมถึงประวัติของพระจักรพรรดิ์คังซีที่พระองค์เคยเสด็จมา ณ ที่นี้เพื่อทรงหาพระแสงดาบวิเศษจนมี คำพังเพยจากนักกวีเอก “ซูตงปอ” ถ้าหากผู้ใดได้มาเยือนเมืองซูโจวแล้ว ไม่หาโอกาสชม อุทยานแห่งนี้ท่านผู้นั้นจะต้องเสียใจไปตลอดกาล

นำท่านชม เจ้าแม่กวนอิมพันมือพันตา และ พระอรหันต์ 500 องค์ พร้อมชม พระจี้กง 3 อารมณ์ ณ วัดซีหยวน 

ค่ำ

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ SUZHOU HARMONY TIME SQUARE เป็นแหล่งรวมความทันสมัยแห่งใหม่ของซูโจวมี JIU GUANG DEPARTMEAT เป็นต้น
อีกทั้งท่านจะได้ชม SKY SCREEN ยาว 500 เมตร นับเป็น LED SCREEN จอยักษ์บนเพดานแบบ ชิ้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก

นำท่านเข้าสู่ SUZHOU NANYA HOTEL หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2)

ทัวร์วันที่ 3 ซูโจว - หมู่บ้านจูเจียเจียว + ล่องเรือโบราณ - เซี่ยงไฮ้ - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณเป่าฟูหลิง - อุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน - หอทีวีไข่มุก พิเศษ...เมนูเสี่ยวหลงเปา

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเซี่ยงไฮ้ ริมฝั่งทะเลสาบดื้นซาน และ อยู่ระหว่างมณฑลเจ๋อเจียงกับมณฑลเจียงซู เป็นตำบลน้ำแห่งวัฒนธรรมโบราณ ติดอันดับหนึ่งในสี่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในบรรดาตำบลน้ำของเมืองเซี่ยงไฮ้ อีกทั้งได้ชื่อว่าเป็นไข่มุกใต้แม่น้ำแยงซีเกียงจนถึงปัจจุบันนี้

นำท่าน ล่องเรือชมความงามของเมืองจูเจียเจี่ยว ซึ่งเป็นเมืองที่มีสิ่งก่อสร้างทางวัฒนธรรมโบราณของราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ซิงอยู่มากมาย 

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ เมืองที่ได้รับการพัฒนาจนมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากจนได้รับการขนานนามว่า “ปารีสตะวันออก” และ เซี่ยงไฮ้ยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคม และ เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงใต้เมืองนี้มีพื้นที่ 6,200 ตร.กม. มีประชากรประมาณ 14 ล้านคน นับเป็นเมืองท่าพาณิชย์ ขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนปากทะเลจีนใต้

จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณเป่าฟู่หลิง พร้อมฟังการบรรยายสรรพคุณของสมุนไพรจีน ในชื่อว่า ยาบัวหิมะ ยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง “”เป็นยาสามัญประจำบ้านที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัฐบาลจีน ให้ท่านได้นวดฝ่าเท้าผ่อนคลายกับยาสูตรพิเศษ หรือเลือกซื้อยาสมุนไพรกลับไปเป็นของฝาก

จากนั้นนำท่าน นั่งรถรางลอดอุโมงค์เลเซอร์ นำผู้โดยสารผ่านอุโมงค์ที่เต็มไปด้วยแสงสีเร้าใจ เป็นอุโมงค์ลอดแม่น้ำสายแรกในประเทศจีน ต่อจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เขตไว่ทาน หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ย่านเดอะบันต์ของเซี่ยงไฮ้ ย่านถนนริมแม่น้ำ ที่มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ไปตามริมแม่น้ำหวงผู่ ฝั่งตะวันตก ซึ่งเป็นย่านเมืองเก่าของมหานครเซี่ยงไฮ้ นั่นแช่งเป็นเขตเมืองเก่า และ เมืองใหม่ เมืองเก่านั้นเรียกว่า ฝั่งผู่ซี่ ( Puxi) ฝั่งเมืองใหม่เรียกว่าผู่ตง (Pudong) มีแม่น้ำหวงผู่แบ่ง เมื่องเซี่ยงไฮ้ แบ่งออกเป็นสองฝั่ง เหมือนแม่น้ำเจ้าพระยาบ้านเรา ที่แบ่งฝั่งธนบุรีและฝั่งพระนคร บรรยากาศสองฝั่งแม่น้ำแตกต่างกันอย่าชัดเจน หาดไว่ทานหรือเมืองเก่า เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ อีกทั้งเคยเป็นที่ตั้งของตึกทำการบริษัทใหญ่ๆ ธนาคารชั้นนำ และสถนกงสุลประเทศต่างๆทั่วโลก ลักษณะของอาคารเป็นสไตล์ยุโรปโบราณ และยังคงอนุรักษ์ เป็นอย่างดี บางแห่งดัดแปลงเป็นออฟฟิชและร้านอาหารหรูๆ ใครมาเยือนเซียงไฮ้ ต้องแวะชมความงามแบบคลาสสิคของ “เดอะ บันต์” ถึงจะเรียกว่ามาถึงเมืองเซี่ยงไฮ้ และยังมองเห็นหอไข่มุก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้อีกด้วย

ค่ำ

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร *** พิเศษ เมนูเสี่ยวหลงเปา***

 

นำท่านขึ้น หอทีวีไข่มุก หรือ Oriental Pearl Tower ซึ่งมีความสูง 468 เมตร ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีโทรทัศน์เมืองเซี่ยงไฮ้ ที่ฐานใต้หอจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองเซี่ยงไฮ้ ที่นี่ยังประกอบด้วยห้างสรรพสินค้า แหล่ง ช้อปปิ้งและสวนสนุกที่ขึ้นชื่ออีกด้วย ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามหาดไว่ทาน

แล้วนำท่านเข้าสู่ที่พัก RAYFRONT SHANGHAI XUHUI HOTEL หรือเทียบเท่า (คืนที่ 3)

ทัวร์วันที่ 4 เซี่ยงไฮ้ - พิพิธภัณฑ์มาดามซ่ง - ตลาด 100 ปี - เฉินหวังเมี่ยว Optional เลือกซื้อเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์***

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 

นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์มาดามซ่ง วีรสตรีในดวงใจชาวจีน (27 ม.ค. 1893-29 ม.ค.1981) เป็นสตรีที่น่ายกย่องและควรนำเป็นแบบอย่างของสตรีในโลกทีเดียว ท่านเกิดในตระกูลร่ำรวย ได้รับการศึกษาดีจากทั้งภายในประเทศและโลกตะวันตก แต่ท่านก็ยอมเสียสละเพื่อประเทศชาติ มีอุดมการณ์อันแรงกล้าและ กล้าตัดสินใจเรื่องความรักด้วยตนเองแบบชาวตะวันตกซึ่งทำให้ท่านต้องพบชะตากรรมในชีวิตคู่ของท่าน แต่อย่างไรก็ตามท่านก็ได้รับการยกย่องจากชาวจีนทั่วประเทศจนทุกวันนี้ พิพิธภัณฑ์ ซ่ง ชิงหลิงที่เซี่ยงไฮ้ เป็นบ้านพักของท่านที่ใช้ก่อนสิ้นชีวิต ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ให้ความรู้แก่คนรุ่นหลังที่น่าสนใจแห่งหนึ่ง

หลังจากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ณ ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว ของเมืองเซี่ยงไฮ้ ถือว่าเป็นตลาดเก่าของผู่ตง เซี่ยงไฮ้ อาคารบ้านเรือนบริเวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง และได้มีการตกแต่งสไตล์สถาปัตยกรรมแบบโบราณจีน และเก่ากว่าร้อยปี ที่ยังคงความงดงาม ทั้งร้านขายอาหาร ร้านขนมพื้นเมือง อาหารขึ้นชื่อของที่นี่คือ เสี่ยวหลงเปา อันลือชื่อ และยังมีขายของที่ระลึกต่างๆ มากมาย

หมายเหตุ กรณีหากท่านไม่เที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ สามารถเลือกซื้อดิสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้ แทน

***Optional เลือกซื้อ SHANGHAI DISNEYLAND ราคาประมาณ 500 หยวน/ท่าน **** มหาสวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ SHANGHAI DISNEYLAND (เปิดเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 59) ใหญ่กว่าฮ่องกง 3 เท่า Disneyland แห่งที่ 3 ของเอเชียและแห่งที่ 6 ของโลก

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ตามอิสระตามอัธยาศัย (เพื่อไม่รบกวนเวลาของท่าน)

 

Shanghai Disneyland ใช้เวลาร่วม 5 ปีในการก่อสร้าง โดยใช้งบทั้งสิ้นราว 5.5 พันล้านเหรียญ หรือราว 180,000 ล้านบาท สวนสนุกแห่งนี้เป็นทรัพย์สินของดิสนีย์ร้อยละ 43 ที่เหลือเป็นของ ซั่งไห่ เสิ่นตี้ กรุ๊ป กิจการรัฐวิสาหกิจจีน รวมถึงภาคส่วนต่างๆ ที่อัดฉีดเงินสนับสนุนเพื่อช่วยกันแสวงหาผลกำไรในอนาคตในสวนสนุกจะไฮไลต์ด้วย Enchanted Storybook Castle ปราสาทดิสนีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีทั้งหมด 6 ธีมพาร์คด้วยกัน ทั้ง Adventure Isle, Mickey Avenue, Gardens of Imagination, Tomorrowland, Treasure Cove และ Fantasyland มีสารพัดเครื่องเล่นหวาดเสียว และแหล่งรวมความบันเทิงที่น่าสนใจ ภายในบริเวณสวนสนุกแห่งนี้ยังแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งสำหรับเป็นเมืองดิสนีย์ หรือดิสนีย์ทาวน์ ซึ่งประกอบด้วยแหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหาร และสิ่งบันเทิง นอกจากนั้นยังมีโรงแรมที่พัก 2 แห่ง รวมทั้ง “วิชชิ่ง สตาร์ ปาร์ก” (Wishing Star Park) บริเวณชมทัศนียภาพที่สวยงามตามธรรมชาติบนเนื้อที่ 2,440 ไร่ และสวนโมเสกอันน่าตื่นตา เล่าเรื่องเกี่ยวกับ 12 นักษัตร ด้วยตัวละครของดิสนีย์ นอกจากนั้นเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ยังมีปราสาทเจ้าหญิง (The Enchanted Storybook Castle) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของดิสนีย์แลนด์ ขนาดใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดเท่าที่วอลต์ดิสนีย์เคยสร้างมาโดยประสาทแห่งนี้จะเป็นที่อยู่ของเจ้าหญิงหลายองค์อีกด้วย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ตามอิสระตามอัธยาศัย (เพื่อไม่รบกวนเวลาของท่าน)

 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก RAYFRONT SHANGHAI XUHUI HOTEL หรือเทียบเท่า (คืนที่ 4)

ทัวร์วันที่ 5 เซี่ยงไฮ้ - วัดพระหยกขาว - ร้านหยก - ถนนนานกิง - รถไฟแม่เหล็ก - สนามบิน - กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 

จากนั้นเชิญทุกท่านเดินทางสู่ วัดพระหยกขาว ให้ท่านนมัสการพระหยกขาวที่วัดอวี้โฝวซี่อ ภายในบรรจุพระพุทธรูปปรางค์ไสยาสน์ที่ ซึ่งแกะด้วยหยกขาวทั้งองค์เพื่อเป็นสิริมงคลและบังเกิดโชคลาภแด่ตัวท่านมีพระพุทธรูปหยกขาวสององค์ประดิษฐานอยู่ซึ่งอาราธนามาจากเมืองเจียงหวานและยังมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์และพระปางสมาธิอีกองค์สูง 6 ฟุต ตกแต่งด้วยอัญมณีต่างๆหนัก 1,000 กิโลกรัม วัดแห่งนี้มีความสำคัญในด้านวัฒนธรรมในมหานคร

จากนั้นนำท่านชม หยกแท้ ของเมืองจีนพร้อมทั้งให้ท่านได้รับคำแนะนำ และวิธีการดูหยก และให้ท่านเลือกซื้อหยกไว้เป็นของฝากล้ำค่า

12.00

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร***อาหารพิเศษ กุ้งมังกร***

บ่าย

นำท่านชม ถนนนานกิง หรือ ถนนคนเดินเซี่ยงไฮ้ ถนนแห่งนี้เปรียบเสมือนย่านสีลมของเมืองไทยหรือย่านออร์ชาร์ดของสิงคโปร์ ถนนนี้มีความยาว ประมาณ 5 กิโลเมตร มีห้างสรรพสินค้ามากมาย เป็นย่านที่คึกคักและทันสมัยที่สุดในเซี่ยงไฮ้

สมควรแก่เวลาให้ท่านเตรียมตัวเดินทางสู่ สนามบินผู่ตง โดยนำท่านนั่งรถไฟแม่เหล็กความเร็วสูง การคมนาคมใหม่ล่าสุดของนครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งสามารถทำความเร็วได้ถึง 430 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพลิดเพลินกับจอมอนิเตอร์และสัมผัสความทันสมัยภายในรถไฟ

17.25

นำท่านออกเดินทางจาก สนามบินนครเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG665

21.00

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจไปอีกนานแสนนาน

 หมายเหตุ:
- โปรแกรมการเดินทางข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยยึดถือและคำนึงถึงประโยชน์ท่านเป็นสำคัญ

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้ (ตั๋วกรุ๊ป)-กรุงเทพฯ สายการบินไทย ชั้นทัศนาจร
2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการระบุ
5. ค่ารถรับส่งระหว่างการนำเที่ยวตามรายการระบุ
6. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
7. ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศจีน
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
9. ค่าประกันอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเท่านั้น คุ้มครองอายุตั้งแต่ 6 เดือน-75 ปี ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ ไม่เกินวงเงิน 500,000 บาท(แบบกรุ๊ปทัวร์) **อายุ 76ปีขึ้นไป วงเกิน 500,000 บาท  ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ ไม่เกินวงเงิน 250,000 บาท(แบบกรุ๊ปทัวร์) ** เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ที่ทางบริษัทฯ จัดทำ (สำหรับที่เดินทางพร้อมคณะทัวร์กรุ๊ปจากเมืองไทยเท่านั้น) สำหรับท่านอื่นๆ ที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านจะต้องทำประกันการเดินทางเอง หรือ สอบถามค่าใช้จ่ายประกันเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ฯ
10. รวมทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่นแล้ว *ไม่รวมหัวหน้าทัวร์ วันละ 10 หยวน/วัน/ท่าน 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
2. ค่าทำหนังสือเดินทาง
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี  3%
4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
6. สำหรับราคานี้บริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
7. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ
8. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 50 หยวน/วัน/ท่าน (โดยเฉลี่ย 50 หยวนตลอดการเดินทาง)
9. ค่าทิปยกกระเป๋า โดยเฉลี่ยห้องละ 10 หยวน (บางโรงแรมอาจจะไม่มีเจ้าหน้าที่ยกกระเป๋า)
10. ไม่แจกกระเป๋าเดินทาง 
สิ่งที่ควรนำติดตัว : ยาประจำตัว , ชุดที่สวมใส่สบาย , รองเท้าที่สวมใส่สบาย , เสื้อกันหนาว , กล้องถ่ายรูป , อุปกรณ์กันแดด , ร่มพับ
การจองทัวร์
การจองทัวร์จะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้รับชำระเงินค่ามัดจำ จำนวนท่านละ 3,000 บาท

method-of-payment-northeast
เอกสารที่ต้องใช้
1. พาสปอร์ตที่มีอายุเหลือ 6 เดือน มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
2. เด็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชน ให้ใช้รูปถ่ายผู้ปกครองขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ และสำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด, สำเนาสูติบัตร 2 ชุด พร้อมรูปถ่ายของเด็กขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ 
หมายเหตุ
- ชาวต่างชาติ ที่เดินทางกับทัวร์จะต้องชำระเพิ่มค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติ สถานที่ละ 300 บาทต่อท่าน
- รายการท่องเที่ยวในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของท่าน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่านรถตู้ หรือ 50 ท่านรถโค้ช โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10-15 วันก่อนการเดินทาง (กรณีรวมกรุ๊ป)
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากต้นทุนมีการเปลี่ยนแปลง 
การยกเลิกทัวร์
- หลังสำรองที่นั่งสมบูรณ์แล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
- 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์ 30% และค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์ทั้งนี้คำนวณจากอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตัวเลขสูงกว่า
- 15 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
- 10 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 474 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์