รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

ทัวร์รอบเมืองอุบล ชมศูนย์หัตถกรรมพื้นเมือง 1 วัน (เริ่มอุบล)

189-tour-ubon-city-tour-visit-a-local-handicraft-center-1-day

โปรแกรมทัวร์อุบล ท่านที่ชื่นชอบซื้อของพื้นบ้านในเกรดมาตรฐานเกรดโอทอป (OTOP) ต้องทัวร์อุบลศูนย์หัตถกรรมพื้นเมือง ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสถานที่ ที่ขึ้นชื่อในงานศิลปะและหัตถกรรม ซื้อของฝากกลับบ้านกันอย่างจุใจ  และในโปรแกรมทัวร์อุบลนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-UBN2-1UBN

 

ทัวร์วันเดียว ท่องเที่ยว บ้านปลาขาว - ศูนย์อนุรักษ์ภาพเขียนไทย - กลุ่มหัตกรรมทำเทียนหอมเดชอุดม - บ้านปะอ่าว - ศูนย์สาธิต และ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทองเหลือง - บ้านทรายมูล - ร้านจำหน่ายและผลิตผ้าไหมทอมือบ้านคำปุน

เช้า

ต้อนรับคณะทัวร์สู่เมืองดอกบัวงาม จ.อุบลราชธานี โดยเจ้าหน้าที่ New View Tour ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก...

นำท่านออกเดินทางท่องเที่ยวไปยัง บ้านปลาขาว อำเภอน้ำยืน ชมภาพเขียนสีลายวิจิตรที่สร้างความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ โดยถ่ายทอดร่างรูปรอยไทยผ่านปลายพู่กัน สะบัดลายอ่อนช้อยพลิ้วไหวลงบนผืนผ้าใบ มีทั้งภาพจากคตความเชื่อในพุทธศาสนา เรื่องราวในวรรณคดี วิถีชีวิตเกษตรกร และประเพณีไทย ที่ถูกถ่ายทอดจากคุณอำนวย สุทธัง ศิลปินพื้นถิ่นที่เป็นผู้ก่อตั้ง ศูนย์อนุรักษ์ภาพเขียนไทย งานจิตรกรรมไทยของบ้านปลาขาวเป็นที่รู้จักเลื่องลือ ในหมู่คนเดินทาง และผู้ที่สนใจ หรือต้องการอนุรักษ์คุณค่าของงานศิลป์

สมควรแก่เวลาเดินทางไปยัง อ.เดชอุดม

ชมงานฝีมือของ กลุ่มหัตกรรมทำเทียนหอมเดชอุดม ซึ่งสอดคล้องกับการจัดงานแห่เทียนพรรษาที่ยิ่งใหญ่ โดดเด่น โด่งดัง และเป็นที่รู้จักของผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะกับเสียงเทียน ชมการสาธิตทำเทียน และซื้อเทียนหอมรูปแบบต่างๆ เป็นของฝาก จากนั้นเดินทางต่อไปยังหาดคูเดื่อ

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง (1) ณ ร้านอาหารแพอาหารปลาจ๋า บริเวณหาดคูเดื่อ พร้อมชมบรรยากาศของแม่น้ำมูลระหว่างรับประทานอาหาร

บ่าย

นำท่านออกเดินทางท่องเที่ยวไปยัง บ้านปะอ่าว ชุมชนเก่าแก่กว่า 200 ปี โดยบรรพบุรุษที่อพยพมาจากนครเวียงจันทน์ ซึ่งมีฝีมือการทำเครื่องทองเหลืองและมีการสืบทอดงานฝีมือที่ปราณีต จากรุ่นสู่รุ่น โดยใช้พื้นที่ใต้ถุนบ้านเป็นห้องทำงาน

ชมการ สาธิตการทำเครื่องทองเหลือง จากชาวบ้าน

สมควรแก่เวลาเดินทางไปยัง บ้านทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร ชมการผลิตฆ้องทองเหลือง และและกลองเพลขนาดใหญ่ ที่มีเอกลักษณ์ในการการทำคือ การตีแบบฆ้องด้วยมือไม่ใช้วิธีหล่อแบบเหมือนที่อื่นๆ และการทำกลองเพลด้วยไม้ขนาดใหญ่ ที่ได้มาจากต้นไม้ที่จมอยู่ในผืนน้ำใต้เขื่อนสิรินธร ฆ้องทองเหลือง และกลองเพลขนาดใหญ่นี้นายบุญรักษ์ และชาวบ้านได้ร่วมกันทำขึ้นแล้วนำส่งขายไปทั่วประเทศ และยังส่งขายไปต่างประเทศอีกด้วย

จากนั้นเดินทางกลับเข้าสู่ตัวเมืองอุบลราชธานีผ่านอำเภอวารินชำราบแวะชมและเลือกซื้อผ้าไหมทอมือที่ ร้านคำปุน หรือ บ้านคำปุน เป็นร้านออกแบบผลิต และจำหน่ายผ้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของเมืองอุบลฯ มีโรงเรือนผลิตผ้าทอ ซึ่งเป็นเรือนไทยอีสานประยุกต์ที่งดงามและมีเอกลักษณ์ทั้งในด้านสถาปัตยกรรม และด้านการตกแต่งภูมิทัศน์นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองอีสานที่อนุรักษ์สั่งสมผ้าโบราณสูงค่ามากมาย บ้านคำปุนจะเปิดโรงเรือนผลิตผ้าทอให้บุคคลภายนอกได้ชื่นชมปีละครั้ง ในช่วงงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี อิสระกับการชมและเลือกซื้อสินค้าภายในร้านตามอัธยาศัย

สมควรแก่เวลาเดินทางเข้าตัวเมืองอุบลฯ สมควรแก่เวลาขอจบรายการท่องเที่ยว พร้อมส่งท่านยังจุดหมายในตัวเมือง จ.อุบลราชธานี โดยสวัสดิภาพและความประทับใจหรือซื้อโปรแกรมเที่ยวต่อ เชิญเลือกตามอัธยาศัย

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 1 มื้อ
2. ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ
3. ค่ารถปรับอากาศ VIP จากอุบลราชธานี
4. น้ำเปล่าและน้ำแข็งตลอดการเดินทางบนพาหนะ
5. ค่าพาหนะท้องถิ่น ตามรายการที่ระบุ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท และค่าประกันเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
7. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ
8. หมวกท่านละ 1 ใบ
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % กรณีต้องการออกใบกำกับภาษี
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการที่ระบุ
3. ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และมินิบาร์ในห้องพัก/ค่าซักรีดในโรงแรม/ค่าโทรศัพท์
หมายเหตุ
1. ชาวต่างชาติที่เดินทางกับทัวร์จะต้องชำระเพิ่มค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติ สถานที่ละ 300 บาทต่อท่าน
2. รายการท่องเที่ยวในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของท่าน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่านรถตู้หรือ 50 ท่านรถโค้ช โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10-15 วันก่อนการเดินทาง (กรณีรวมกรุ๊ป)
4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากต้นทุนมีการเปลี่ยนแปลง
สำรองที่นั่ง
- สำรองที่นั่งสมบูรณ์เมื่อวางเงินมัดจำ ที่นั่งละ 30 %
- ชำระเงินส่วนที่เหลือครบทั้งหมด ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
method-of-payment-northeast
ยกเลิกทัวร์
- หลังสำรองที่นั่งสมบูรณ์แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
- 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะเก็บค่ามัดจำทัวร์ 30 %  และค่าใช้จ่าย 25 %  ของราคาทัวร์ทั้งนี้คำนาณจากอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตัวเลขสูงกว่า
- 15 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะเก็บค่าใช้จ่าย 50 %  ของราคาทัวร์
- 10 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 671 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์