รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

ทัวร์ไต้หวัน-ไทเป-แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน-อุทยานเย๋หลิ่ว 5 วัน 4 คืน (CI)

tour-taiwan-taipei-mineral-water-taiwan-style-park-ye-liu-5-days-4-nights-ci

โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน เป็นโปรแกรมพักผ่อนสไตล์ไต้หวัน ท่านจะได้ขึ้นตึกไทเป 101  ต่อด้วยการช้อปปิ้งแฟชั่นที่ตลาดซีเหมินติง ท่านจะได้ผ่อนคลายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและผิวพรรณที่ดีกับการแช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน แล้วไปชมสวยงามของอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว  และในโปรแกรมทัวร์ไต้หวันนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code TWAJ6-5BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯไทเป - ขึ้นตึกไทเป101 - ซีเหมินติง - แซ่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน

06.30

คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ S สายการบิน CHINA AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง

08.30

ออกเดินทางสู่ไทเป โดยเที่ยวบินที่ CI066

เที่ยง

บริการอาหารกลางวันบนเครื่อง

13.00

ถึงท่าอากาศสนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติประเทศไต้หวัน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

พาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นำท่านตึกไทเป101 (รวมค่าขึ้นตึก) ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร สัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงเป็นอันดับสองในโลกอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและนำท่านขึ้นลิฟต์ที่มีความเร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที นำท่านอัพเดทแฟชั่น และการตกแต่งร้านค้า สไตล์ไต้หวัน

ให้ท่านได้ ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง หรือสยามสแคว์ไต้หวัน อิสระช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆมากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma etc

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำคณะเข้าสู่ที่พัก ให้ท่านอิสระแช่น้ำแร่ตามอัธยาศัย เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และผิวพรรณที่ดี **กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำสำหรับท่านที่ต้องการแช่น้ำแร่ภายนอก และลงสระสปา

**โรงแรม พักที่ Tang Spa
หรือเทียบเท่า

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์กู้กง - อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ไถจง - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังจากนั้นพาท่านชม พิพิธภัณฑ์กู้กง พิพิธภัณฑ์ซึ่งได้ชื่อว่า เป็น 1 ใน 4 สุดยอดพิพิธภัณฑ์ของโลก สถานที่รวบรวมของล้ำค่าในพระราชวังกู้กงของปักกิ่งไว้ที่นี่ทั้งหมด และมีประวัติยาวนานกว่า 5000ปี ชมของล้ำค่าหายาก เช่น หยกผักกาดขาว หยกหมูสามชั้น หยกตราประทับประจำตัว เฉียนหลงฮ่องเต้ งาช้างแกะสลัก ฯลฯ

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้ำาทะเลและลมทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่าง ๆ น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

จากนั้น ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้ แห่งราชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทำให้จำนวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำ จนกระทั่งมี การใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ “เปยฉิงเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียน เตอะซันชิว” ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้เดินทางมาชื่นชม จิ่วเฟิ่นจึงกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกครั้งจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองไถจง เมืองที่ใหม่ที่สำคัญทางภาคกลางของไต้หวัน

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ตลาดเฝิงเจี่ย ตลาดกลางคืน ที่มีสินค้าหลากหลายให้ท่านเลือกสรร ซึ่งถือได้ว่าเป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไถจงเลยทีเดียว
** กรุณาเตรียมกระเป๋าสำหรับ 1 คืน เพื่อค้างคืนที่อาลีซัน**

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม PARK CITY TAICHUNG หรือเทียบเท่า

ทัวร์วันที่ 3) ท่องเที่ยวหนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา - วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง - อุทยานฯ อารีซัน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว มณฑลที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล

นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระโพธิสัตว์ ณ วัดจงไถฉาน วัดแห่งนี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่มีห้องเรียนหลายพันห้องและได้ชื่อว่าเป็นวัดที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในไต้หวัน

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านล่องเรือชมทิวทัศน์ของ ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดและเป็นเขื่อนที่สำคัญในไต้หวัน มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร ครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย์ ครึ่งล่างเหมือนพระจันทร์รอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดสำคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย

จากนั้นนำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ เช่น ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน

จากนั้นนำท่านสู่ วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป หลังจากนั้นนำคณะเดินทางต่อสู่ อุทยานฯ อารีซัน

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ALISHAN GOU HOTEL หรือเทียบเท่า

ทัวร์วันที่ 4) ท่องเที่ยวนั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ อุทยานฯ อาหลีซัน - ไทเป - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

4.30 - 6.30

นำท่านนั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้น

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมจุดท่องเที่ยวสำคัญต่างๆภายในอุทยานฯ อารีซัน
ซึ่งเป็นอุทยานที่มีความสวยงาม และมีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน ในฤดูใบไม้ผลิดอกซากุระจะบานสะพรั่งพร้อมกับพรรณไม้อีกนานาชนิด และจะบานในช่วงเดือน 3 และเดือน 4 เท่านั้น

นำท่านเดินชมดื่มด่ำกับธรรมชาติของป่าศักดิ์สิทธิ์อาลีซานโดยตลอดสองเส้นทาง ท่านจะได้สัมผัสกับกับต้นสนสูงชัน, ซากต้นไม้โบราณแปลกตา และต้นไม้นานาพันธุ์ ซึ่งเป็นอุทยานที่มีความสมบูรณ์อยู่มาก

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ ไทเป

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านช้อปปิ้ง ตลาดซื่อหลิน ตลาดยามค่ำคืนที่ใหญ่ที่สุดในไทเป ให้ท่านซื้อสินค้าพื้นเมือง อาหาร หรือสินค้าที่ระลึก อิสระตามอัธยาศัย

นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม CHATEAU DE CHINE หรือเทียบเท่า

ทัวร์วันที่ 5) ท่องเที่ยวอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - กรุงเทพ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตร์สำคัญที่หาดูได้ยาก อนุสรณ์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่รำลึกประธานาธิบดีเจียงไคเช็คซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อประเทศไต้หวัน

13.20

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน

อำลากรุงไทเป เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CI 835

16.00

เดินทางกลับถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

tour-condition

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทั้ง 5 ข้อ
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่ อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่ สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. คณะผู้เดินทางจำนวน 15 ท่าน ขี้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางด้วย โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
*** ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรือออกตั๋วโดยสารเอง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ***
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขี้นอยู่กับภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความ
2. ประสงค์อยู่ต่อ จะมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินกำหนด)
3. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
5. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2 ท่านต่อ1ห้อง)
6. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
7. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
8. ค่ากระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น้ำหนัก 20 กิโลกรัม)
9. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง(วงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุด ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท
10. วงเงินประกันสุขภาพสูงสุด ท่านละไม่เกิน 1,500,000)
11. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
12. ค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวัน
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
เงื่อนไขในการจอง
1. กรุณาเตรียมเงินมัดจำ 10,000 บาท พร้อมกับเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าให้เรียบร้อย (ใช้เวลาขอวีซ่าไม่ต่ำกว่า 4 วันทำการ)
2. การยื่นวีซ่า ควรเตรียมเอกสารให้ครบตามที่บริษัทฯ กำหนดและควรเตรียมเอกสารให้ทันทีในกรณีที่เอกสารไม่ครบ เพื่อประโยชน์ในการขออนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ฯ
3. หากท่านติดธุระหรือไม่สามารถยื่นเอกสารพร้อมคณะเดินทางได้ หรือ ต้องการพาสปอร์ตเพื่อนำไปใช้ก่อน กรุณาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนยื่นเอกสารให้กับทางบริษัท
4. การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 8 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
method-of-payment
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องวีซ่า
การอนุมัติวีซ่าเป็นอภิสิทธิ์ของทางสถานฑูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยื่นวีซ่า ทางสถานทูตเป็นผู้เก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่าท่านไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนยื่นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และทางสถานทูตมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
3. โรงแรมในไต้หวันทุกโรงแรมจะมี Wifi หรือสาย Land บริการอินเตอร์เน็ต, ไดร์เป่าผม, กาน้ำร้อน บริการให้ฟรี
การเดินทางเป็นครอบครัว
หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
เอกสารประกอบการขอวีซ่าไต้หวัน
1.หนังสือเดินทาง (Passport)
ต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง(สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วยเพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า
2.รูปถ่าย
รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2 x 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ใช้รูปสีพื้นหลังขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน , สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้,ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ)
3.หลักฐานการเงิน
สำเนาสมุดเงินฝากส่วนตัวของผู้เดินทาง ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาปรับสมุดเงินฝากแสดงยอดล่าสุดถึงเดือนปัจจุบันให้เรียบร้อยก่อนถ่ายสำเนา) พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องหรือหนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคาร (BANK GUARANTEE) โดยไม่ระบุชื่อสถานฑูต กรุณายื่นขอจากธนาคาร โดยใช้เวลาดำเนินงานประมาณ 3 วัน
4.หลักฐานการทำงาน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)
กรณีเป็นพนักงาน
-หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน และ วันเริ่มทำงาน
กรณีเป็นเจ้าของกิจการ
-สำเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา
กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)
-หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ และสำเนาบัตรนักศึกษาพร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา
5.สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาสูติบัตร และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) กรุณาเซ็นชื่อรับรองสำเนาทุกฉบับ
5.1 กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี
- ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ่ง และต้องทำจดหมายชี้แจงว่าเดินทางพร้อมใครและมีความสัมพันธ์กันอย่างไร พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนของบิดา/มารดา
- เด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น สำเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รับผิดชอบเด็กเด็กอยู่ในความปกครองของผู้อื่น จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น หนังสือรับรองบุตร บุญธรรม เป็นต้น
5.2 กรณีสมรสแล้ว
- สำเนาทะเบียนสมรส พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา
5.3 กรณีเป็นผู้สูงอายุ 60ปีขึ้นไป ไม่ต้องใช้เอกสารการงาน
หมายเหตุ : สามารถยื่นวีซ่าออนไลน์ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ในกรณีที่มีวีซ่าของประเทศ นิวซีแลนด์, ยุโรป, ประเทศในกลุ่มเชงเกน, อเมริกา, อังกฤษ, ญี่ปุ่น ฯลฯ ที่ยังไม่หมดการอายุการใช้งาน
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่านในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าซึ่งได้ชำระไว้กับทางสถานทูตแล้ว) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น
การยกเลิก
1. แจ้งยกเลิกภายใน 30 วันก่อนเดินทาง คืนเงินทั้งหมด
2. แจ้งยกเลิกภายใน 15 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (15ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
5. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
6. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานฑูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า,ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม ตั๋วรถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป

ทัวร์แนะนำ

  1. เหมากรุ๊ป Team Building
  2. เหมากรุ๊ป CSR
  3. เหมากรุ๊ป Team Building และ CSR
  4. เหมากรุ๊ปทัวร์ในประเทศ
  5. เหมากรุ๊ปทัวร์เอเชีย

ศูนย์รับจัดกิจกรรมและท่องเที่ยว ในประเทศและโซนเอเชีย

นิววิวทัวร์ รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี

เชื่อถือได้

เราเป็นบริษัทที่ทำด้านการท่องเที่ยวมาแล้วไม่ต่ำกว่า 20 ปี มีลูกค้าต่างๆมากมาย ซึ่งเชื่อมั่นในคุณภาพของการดำเนินงานของเรา

ราคาคุ้มค่า

ทุกแพ็คเก็จทัวร์มีรายละเอียดและแผนงาน ที่ทำให้คุ้มค่ากับทุกบาทที่ลูกค้าเลือกเรา

บริการต่อเนื่อง

 เมื่อมีโปรโมชั่นใหม่ๆ หรือ ทัวร์น่าเทียว เราจะแจ้งให้ทราบตามส่วนติดต่อที่ระบุไว้ให้กับเรา 

ข้อมูลเพิ่มเติม

เราทีทีมงานที่พร้อมให้ข้อมูลกับลูกค้าทุกท่าน เพียงแค่โทรหาเรา

นิววิวทัวร์พาเที่ยว

กับผลงานการจัดทัวร์บางส่วนของความมุ่งมั่นในการให้บริการจากเราและการอุปการะคุณที่ดีของลูกค้าที่ผ่านมาโดยตลอด

คำยืนยันลูกค้า

คำยืนยัน ในคุณภาพและผลงานการจัดทัวร์จากลูกค้าบางส่วนของ นิววิวทัวร์