รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

ทัวร์พม่า หงสา สิเรียม มะละเเหม่ง 6 วัน (เริ่มกรุงเทพ)

8915-tour-myanmar-hong-sa-sirium-moulmei-6-daysโปรแกรมทัวร์พม่า  โปรแกรมนี้จะพาท่านเที่ยวเมืองหงสาวดี  สักการะพระธาตุอินแขวน นมัสการ 3 มหาบูชาสถาน ชมเมืองมะละแหม่ง  เยี่ยมชมสถานที่เลี้ยงช้างเผือก เยี่ยมชมวัดเจ้าต่อจีรือบนภูเขามินธรรม สมัผัสวัฒนธรรมเมืองสิเรียน พร้อมอาหารจัดเต็มทุกมื้อ และในโปรแกรมทัวร์พม่านี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code JMMG1-6BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ – แม่สอด จ. ตาก (-/-/-)

18.00

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ ปั้ม ปตท. วิภาวดี รังสิต เจ้าหน้าที่และทีมงานให้การต้อนรับ

19.00

ออกเดินทางสู่ อ. แม่สอด จ. ตาก โดยรถปรับอากาศ VIP จากนั้นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยวแม่สอด – บาอันทร์ – พระธาตุอินทร์แขวน (B/L/D)

05.00

ถึง อ. แม่สอด จ. ตาก นำท่านทำภารกิจส่วนตัว พร้อมล้างหน้า ณ ปั้ม ปตท.

07.00

รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร........

08.00

นำท่านเดินทางสู่ด่านตรวจคนเข้าเมือง อ. แม่สอด ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองสู่ประเทศพม่า จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองพะอัน รัฐกะเหรี่ยง เมืองพะอันเป็นเมืองหลวงของรัฐกะเหรี่ยง มีชายแดนติดไทยจังหวัดตาก กาญจนบุรี ที่แม่สอดตรงนั้นตรงข้ามกับเมืองเมียวดี

12.00

รับประทานอาหารกลางวันที่ (2) ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านสู่ เมืองไจโท นั่งรถ 2 ชั่วโมง ถึงบริเวณ เชิงเขานำท่านเปลี่ยนรถปิคอัพเพื่อเดินทางขึ้นเขาและในระหว่างทางขึ้นเขา จะนำท่านเดิน (หรือนั่งเสลี่ยง) ต่อไปยังองค์พระธาตุ ซึ่งเป็นองค์เจดีย์ขนาดเล็ก (สูง 5.5 เมตร) พระธาตุอินทร์แขวนตั้งอยู่บนหน้าผาอย่างหมิ่นเหม่ดูคล้ายว่าจะตกลงไปในหุบเหวได้ทุกขณะพระธาตุอินทร์แขวนนี้เป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่าเป็นที่มาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรซ์ ปี พ.ศ. 2534 ชื่อ มาลาคำจันทร์ ที่แต่งวรรณกรรม เรื่องเจ้าจันทร์ผมหอม นิราศ พระธาตุอินทร์แขวน

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม... (3 ดาวหรือเทียบเท่า) พักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์วันที่ 3) ท่องเที่ยวเมืองไจโท – หงสาวดี – เจดีย์ชเวมอดอ – พระราชวังบุเรงนอง – พระนอนชเวตาเลียว – ย่างกุ้ง (B/L/D)

เช้าตรู่

เชิญท่านไหว้พระและชมทัศนียภาพยามเช้าพระธาตุอินทร์แขวน ตามอัธยาศัย

เช้า

รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารโรงแรม

แล้วนำท่านเดินทางลงสู่ที่จอดรถปิคอัพ เพื่อเดินทางสู่ หงสาวดี ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญโบราณที่มีอายุเก่าแก่ ชมวัดและโบราณสถานที่สำคัญในหงสาวดี อาทิ นมัสการ เจดีย์ชเวมอดอ คนไทยนิยมเรียกว่า พระมหาเจดีย์มุเตา ซึ่งเป็นเจดีย์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองที่สูงที่สุดของหง สาวดีและยังเป็นที่เคารพสักการะของชาวมอญและพม่า
จากนั้นแวะชม พระราชวังบุเรงนอง แห่งหงสาวดีและมหาเจดีย์โบราณสถานที่มีความงดงามแห่งหนึ่งของเมืองหงสาวดี

เที่ยง

รับประทานอาหารกลาวงวัน ณ ภัตตาคาร...

หลังอาหาร นำท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ซึ่งเป็นพระนอนที่งดงาม นำท่านเลือก ช้อปของฝาก อาทิ ไม้แกะสลักที่สุดของเมืองหงสาวดีอีกทั้งยังสามารถผ้าปักพื้นเมืองเป็นของฝากคนทางบ้าน
จากนั้นออกเดินทางต่อสู่เมืองย่างกุ้ง เมื่อถึงเมืองย่างกุ้งนำท่านชม สถานที่เลี้ยงช้างเผือก และไปชม วัดเจ้าต่อจีรือ พระพุทธรูปหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในพม่า บนภูเขามินธรรม

เย็น

นำท่านนมัสการ พระธาตุชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า กล่าวกันว่าทองคำที่ใช้ในการก่อสร้างและซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนี้ปริมาณมากมายมหาศาลมากกว่าทองคำที่เก็บอยู่ในธนาคารชาติอังกฤษ และท่านจะประทับใจในความงดงามของพระมหาเจดีย์แห่งนี้ในยามเย็น จนทำให้ท่านเกิดปีติในพุทธบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างน่าประหลาดใจ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ (6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม... (3 ดาวหรือเทียบเท่า)

ทัวร์วันที่ 4) ท่องเที่ยวเมืองสิเรียม – พระเจดีย์เยเลพญา – เจดีย์โบตะตอง – ตลาดโบโจ๊ก – เมืองไจโท (B/L/D)

เช้า

รับประทานอาหาร (7) ณ โรงแรมห้องอาหารของโรงแรม

หลังรับประทานอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม เป็นเมืองที่เคยรุ่งเรืองในอดีตเดินทางถึงเมืองสิเรียม
ชมความสวยงามแปลกตาของเมืองซึ่งเมืองสิเรียมนี้เคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมัยโบราณตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำย่างกุ้งซึ่งเชื่อมต่อกับแม่น้ำอิระวดี
นำท่านนั่งเรือข้ามฟากสู่ พระเจดีย์เยเลพญา บนเกาะกลางน้ำที่เป็นที่สักการะของชาวสิเรียม ที่บริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะสามารถซื้ออาหารเลี้ยงปลาดุกตัวขนาดใหญ่นับร้อยตัวที่ว่ายน้ำวนเวียนให้เห็นคลีบหลังที่โผล่เหนือผิวน้ำ ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองย่างกุ้ง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน (8) ณ ภัตตาคาร...

บ่าย

นำท่านนมัสการ พระเจดีย์โบตะตอง หรือ เทพทันใจ ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระเกศาธาตุก่อนที่นำไปบรรจุในพระเจดีย์ชเวดากอง และได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่โดยมีความแตกต่างกับพระเจดีย์ทั่วไปคือ ออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่งให้คนสามารถเดินเข้าไปภายในได้โดยอัญเชิญพระบรมธาตุไว้ในผอบทองคำ ให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้มองเห็นชัดเจน ชาวพม่าและชาวไทยหลายท่านที่เคยมาสักการะแล้ว เห็นพ้องต้องกันว่าสมญานามของท่านนั้นทันใจจริง
จากนั้น ให้ท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดโบโจ๊ก ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่า พบความหลากหลายของสินค้า ของฝากของที่ระลึกมากมายราคาถูก อาทิ อัญญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เครื่องเงินเครื่องหวาย

เย็น

ออกเดินทางสู่ เมืองไจโท ถึงเมืองไจโทและเข้าพักโรงแรม

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ (9) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหาร เข้าพัก ณ โรงแรม ... (3 ดาวหรือเทียบเท่า)

ทัวร์วันที่ 5) ท่องเที่ยวเมืองไจโท – เมาะละแหม่ง – แม่สอด (B/L/D)

07.00

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม...

จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองมะละแหม่ง หลังจากนั้นนำท่านเดินทาง วัดป่าวินเส่งตอว์ยะ นมัสการ พระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ความยาว 600 ฟุต (พระเจ้าวินเส่งตอย่า) ซึ่ง ครูบาวินเส่งตอย่า สร้างเผื่อสันติภาพของชาวโลก
นำท่านสักการะ เจดีย์ไจ๊ตะหลั่น มาถึงเมืองหลวงของรัฐมอญก็ต้องไปสักการะเจดีย์ที่ยิ่งใหญ่และศักดิ์สิทธิ์สูงสุดประจำรัฐ ตั้งอยู่บนเนินเขาที่สามารถมองเห็นทุกมุมเมืองมะละแหม่งได้เด่นชัด ไม่ว่าจะเป็นสะพาน Than Lwin หรือสะพานข้ามแม่น้ำสาละวิน เส้นโลหิตสำคัญที่หล่อเลี้ยงชาวมอญและพม่า บ้านเรือน วัดวา และโบสถ์ต่างๆ ตลอดจนคุกสไตล์โคโลเนียล นับเป็นจุดชมวิวซึ่งนักท่องเที่ยวมักจะขึ้นมารอชมภาพอาทิตย์ลับฟ้าเหนือลุ่มน้ำสาละวินที่งามตรึงใจสุดๆ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน (11) ที่ร้านอาหาร...

จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองพะอัน และนำท่านชม เจดีย์เจ๊ะตะแลต เป็นเจดีย์ที่เขาสร้างบนแท่งหิน มีต้นไม้ขึ้นในแท่งหินนั้นด้วย และมีน้ำล้อมรอบเป็นวงกลม ทำให้ดูสวยงามแปลกตา

บ่าย

เดินทางสู่เมืองแม่สอด และออกเดินทางสู่ประเทศไทย

16.00

ถึงด่านตรวจคนเข้าเมือง อ. แม่สอด จ. ตาก นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเพื่อกลับสู่ประเทศไทย

18.00

รับประทานอาหารเย็น (12) แบบกล่อง

หลังรับประทานอาหารเย็นเดินทางกลับกรุงเทพฯ ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์วันที่ 6) ท่องเที่ยวแม่สอด จ. ตาก – กรุงเทพฯ (-/-/-)

04.00

เดินทางถึงกรุงเทพฯ รถจอด ณ ปั้ม ปตท. วิภาวดี รังสิต โดยสวัสดิภาพ ขอขอบพระคุณที่ใช้บริการที่ใช้บริการ

tour-condition

อัตรานี้รวม
1. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทางตามรายการ
2. ค่าวีซ่าพม่า (ยื่นก่อน 7 วันทำการ)
3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในโปรแกรม
4. ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในโปรแกรม (พักห้องละ 2 ท่าน)
5. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์)
6. ค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทาง 500,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม์)
7. น้ำเปล่าและน้ำแข็งตลอดการเดินทางบนพาหนะ
8. ค่าพาหนะท้องถิ่น ตามรายการที่ระบุ
9. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ
10. ค่ามัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
11. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น
12. ค่า Snack เสิร์ฟวันละครั้ง
13. ฟรีหมวกท่านละ 1 ใบ
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และมินิบาร์
2. ค่าอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
3. อัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากค่าเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยเพิ่มขึ้น
4. ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ ( กรุณาสอบถาม )
5. ค่าทิป หัวหน้าทัวร์ไทย ไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ
เอกสารประกอบในการขอวีซ่า
- หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือก่อนเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
- รูปถ่ายสีหน้าตรง 1.5 - 2 นิ้วเท่านั้น พื้นหลังสีขาวเท่านั้นจำนวน 2 รูป (ไม่ใช่รูปสติกเกอร์)
หมายเหตุ : โปรดส่งเอกสารก่อนการเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วัน
เงื่อนไขการเก็บเอกสาร และขอยื่นวีซ่า
- ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าปกติ 7 วันทำการ
- เอกสารการขอวีซ่า ต้องส่งถึงบริษัท อย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางไม่รวม เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุด นักขัตฤกษ์
- หาก ยื่นเอกสาร ล่าช้ากว่ากำหนด บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการชำระค่าวีซ่าด่วน
- กรณีส่งรูปถ่าย ไม่ถูกต้อง เช่น พื้นหลังเป็นสีฟ้า บริษัทฯจะไม่สามารถดำเนินการยื่นเรื่องวีซ่าให้ได้ เนื่องจากผิดกฎระเบียบการขอยื่นวีซ่า
สำรองที่นั่ง
- สำรองที่นั่งสมบูรณ์เมื่อวางเงินมัดจำ ที่นั่งละ 3,000 บาท
- ชำระเงินส่วนที่เหลือครบทั้งหมด ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
method-of-payment
กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการ 10% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
2. แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 10 วันแต่เกิน 7 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการ 30% ของราคาทั้งหมด
3. แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันแต่เกิน 3 วัน หักค่ามัดจำ 50%
4. บอกยกเลิกการเดินทาง 3 วันก่อนการเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
หมายเหตุ
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวข้างต้น และไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากความควบคุมของบริษัทฯ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ เป็นต้น กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเมืองหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่แรงงานไทยไม่ให้เข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่แรงงานไทย และต่างประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการทั้งหมด

ทัวร์แนะนำ

  1. เหมากรุ๊ป Team Building
  2. เหมากรุ๊ป CSR
  3. เหมากรุ๊ป Team Building และ CSR
  4. เหมากรุ๊ปทัวร์ในประเทศ
  5. เหมากรุ๊ปทัวร์เอเชีย

ศูนย์รับจัดกิจกรรมและท่องเที่ยว ในประเทศและโซนเอเชีย

นิววิวทัวร์ รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี

เชื่อถือได้

เราเป็นบริษัทที่ทำด้านการท่องเที่ยวมาแล้วไม่ต่ำกว่า 20 ปี มีลูกค้าต่างๆมากมาย ซึ่งเชื่อมั่นในคุณภาพของการดำเนินงานของเรา

ราคาคุ้มค่า

ทุกแพ็คเก็จทัวร์มีรายละเอียดและแผนงาน ที่ทำให้คุ้มค่ากับทุกบาทที่ลูกค้าเลือกเรา

บริการต่อเนื่อง

 เมื่อมีโปรโมชั่นใหม่ๆ หรือ ทัวร์น่าเทียว เราจะแจ้งให้ทราบตามส่วนติดต่อที่ระบุไว้ให้กับเรา 

ข้อมูลเพิ่มเติม

เราทีทีมงานที่พร้อมให้ข้อมูลกับลูกค้าทุกท่าน เพียงแค่โทรหาเรา

นิววิวทัวร์พาเที่ยว

กับผลงานการจัดทัวร์บางส่วนของความมุ่งมั่นในการให้บริการจากเราและการอุปการะคุณที่ดีของลูกค้าที่ผ่านมาโดยตลอด

คำยืนยันลูกค้า

คำยืนยัน ในคุณภาพและผลงานการจัดทัวร์จากลูกค้าบางส่วนของ นิววิวทัวร์