รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

ทัวร์ลาวเหนือครบ รถไฟความเร็วสูง เวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง (รับ-ส่ง อุดรธานี) 3 วัน

tour-northern-laos-high-speed-train-vientiane-luang-prabang-vang-vieng-transfer-to-udon-thani-3-days

ทัวร์ลาวรถไฟความเร็วสูง3วัน เที่ยวครบทุกที่ จากเวียงจันทน์ วังเวียง ถึงหลวงพระบาง แถมแวะน้ำตกแห่งใหม่ 'น้ำตกแก้งมุงคุณ' หรือ 'น้ำตกแก้วมงคล' เที่ยวทริปนี้ เก็บครบหมดในทริปเดียว

ราคา 9,500 บาท (กรุ๊ปเหมาส่วนตัว เริ่มต้น 8 ท่าน)

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THA-LA1-3UDN

 

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร… ร้านอาหารในตัวเมืองวังเวียง

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย (3.5*) หรือ เทียบเท่าระดับ

ทัวร์วันที่ 1 อุดรธานี – ด่านมิตรภาพ – หนองคาย - พระธาตุหลวง - ประตูชัย - หอพระแก้ว – วัดสีสะเกด – ศาลหลักเมือง - วัดศรีเมือง - นั่งรถไฟความเร็วสูงไปหลวงพระบาง (รถไฟออก 15.50 น. ใช้เวลา 2 ชม.) – ตลาดกลางคืนหลวงพระบาง

เช้า

พร้อมกันที่ จุดนัดหมาย โดยเจ้าหน้าที่ New View Tour ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
พนักงานนำเที่ยวรอรับคณะที่จุดนัดหมายหลังเคลียร์เอกสารที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง

จากนั้น ขอนำคณะทัวร์เดินทางเที่ยวชมนครหลวงเวียงจันทน์ ชมเมืองและสถานที่สำคัญของเมืองลาว พาท่านแวะ พระธาตุหลวง พระธาตุแห่งนี้ถือเป็นสถานที่สำคัญที่สุดของประเทศลาว สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประตูชัย จากนั้นนำคณะเที่ยวชม ประตูชัย ที่เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวผู้เสียสละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติ จากนั้นนำคณะเข้าเที่ยวชม หอพระแก้ว ที่เคยเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตที่ได้อัญเชิญมาจากล้านนา ต่อมานครเวียงจันทน์ถูกกองทัพสยามตีแตก กองทัพสยามได้อัญเชิญพระแก้วมรกตกรับไปยังกรุงเทพฯ องค์ปัจจุบันอยู่ที่กรุงเทพฯ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร... ที่ร้านอาหารในตัวเมืองเวียงจันทน์

บ่าย

ชม วัดสีสะเกด ซึ่งเป็นวัดที่ไม้โดนทำลายในช่วงสมัยสงคราม จากนั้นเข้าคาราวะ ศาลหลักเมือง อันศักดิ์สิทธิ์ของนครหลวงเวียงจันทน์ ที่ วัดศรีเมือง เป็นวัดแห่งหนึ่งในนครหลวงเวียงจันทน์ ที่มีประชาชนเดินทางไปสักการบูชาเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน ภายในวัดศรีเมืองเป็นที่ตั้งของเสาหลักเมืองประจำนครหลวงเวียงจันทน์
จากนั้นเดินทางไป สถานีรถไฟเวียงจันทน์ เพื่อเดินทางด้วย รถไฟความเร็วสูง ไปหลวงพระบาง

ค่ำ

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร… ที่ร้านอาหารในตัวเมืองหลวงพระบาง

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ตลาดกลางคืนหลวงพระบาง ซึ่งเป็นตลาดคนเดินของเมืองหลวงพระบาง
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย (3.5*) หรือ เทียบเท่าระดับ

ทัวร์วันที่ 2 ทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - พระราชวัง - พระบาง – พระธาตุภูสี - วัดวิชุนราช – พระธาตุหมากโม – วัดเชียงทอง - น้ำตกกวางสี – น้ำตกตาดแก้วมงคล - นั่งรถไฟความเร็วสูงไปวังเวียง (รถไฟออก 18.30 น. ใช้เวลา 1 ชม.) - วังเวียง

05.00

พาคณะทัวร์ออกไป ทำบุญตักบาตรด้วยข้าวเหนียว ซึ่งทุกเช้าจะมีพระออกมาบิณฑบาตประมาน 300 กว่าองค์ เป็นประเพณีของชาวหลวงพระบางที่ปฏิบัตรสืบทอดกันตลอดมา
หลังจากนั้น พาท่านไปเดิน ตลาดเช้า ซึ่งมีสินค้าขายหลากหลาย ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารและของสด มีขนมพื้นบ้านหลายอย่างให้ท่านเลือกซื้อมาลองรับประทาน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นพาท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์พระราชวัง อดีตเคยเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ นำท่านนมัสการ “พระบาง” ชึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองเพื่อเป็นสิริมงคล และขึ้นนมัสการ พระธาตุภูสี เป็น พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง ตั้งโดดเด่นกลางใจเมือง ชมวิวทิวทัศของเมืองหลวงพระบาง ที่ตั้งยู่ระหว่างลำน้ำโขงและน้ำคาน ซึ่งผู้เถ้าผู้แก่ทางหลวงพระบางจะนิยมใช้คำพูดนี้กับคนที่มาเยือนว่า ถ้าหากใครมาถึงเมืองหลวงพระบางแล้วไม้ได้ขึ้นนมัสการพระธาตุภูสี ถือว่ายังมาไม่ถึงเมืองหลวงพระบาง เพราะทางขึ้นไปพระธาตุภูสีจะเป็นทางขึ้นภูเขาจะมีบันใดทังหมด 328 ขั้น ลงจากพระธาตุภูสี จากนั้นเข้าชม วัดวิชุนราช ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุด นั่นคือ พระธาตุหมากโม รูปทรงของเจดีย์มีลักษณะคล้ายแตงโมผ่าครึ่ง ทำให้ชาวหลวงพระบางเรียกว่า “พระธาตุหมากโม” และ วัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้โปรดให้สร้างขื้น และเป็นศูนย์ศิลปกรรมของล้านช้างที่สำคัญ สถาปัตยกรรมภายในวัดยังมีโรงเมี้ยนโกศ หรือโรงเก็บราชรถของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร… ที่ร้านอาหารในตัวเมืองหลวงพระบาง

เดินทางต่ออีก 34 กิโลเมตร เพื่อไปยัง น้ำตกกวางสี ซึ่งเป็นน้ำตกธรรมชาติที่สวยงามและขึ้นชื่อของเมืองหลวงพระบาง มีสภาพป่าที่ร่มรื่น มีสะพานและ เส้นทางเดินชมรอบๆเลาะข้างๆเพื่อไปชมน้ำตก ท่านสามารถเล่นน้ำบริเวณลำธารได้ นอกจากจะชมความงามของน้ำตกแล้ว ยังหาซื้อของที่ระลึกที่ทางเข้าน้ำตก ซึ่งเป็นสินค้าพื้นเมืองที่ทำจากไม่ไผ่ เป็นของใช้หลายชนิด น้ำตกกวางซีมีน้ำตลอดปี ในฤดูร้อน น้ำค่อนข้างจะน้อยกว่าช่วงฤดูฝน
หลังจากนั้น พาท่านเดินทางไปชม น้ำตกตาดแก้วมงคล ซึ่งอยู่ห่างจากน้ำตกตาดกวางสี ประมาณ 1 กิโลเมตร ลักษณะของน้ำตก เป็นน้ำตกตาดที่สูง 30 เมตร ซึ่งเพิ่งเปิดให้เข้าชมใหม่ บริเวณน้ำตกร่มรื่น สามารถนั่งชมธรรมชาติและทานอาหารภายในบริเวณได้
หลังจากนั้น เดินทางกลับเข้าตัวเมืองหลวงพระบาง เพื่อเดินทางไป สถานีรถไฟหลวงพระบาง เพื่อเดินทางด้วย รถไฟความเร็วสูง ไปเมืองวังเวียง

ค่ำ

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร… ร้านอาหารในตัวเมืองวังเวียง

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ตลาดกลางคืนหลวงพระบาง ซึ่งเป็นตลาดคนเดินของเมืองหลวงพระบาง
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย (3.5*) หรือ เทียบเท่าระดับ

ทัวร์วันที่ 3 ล่องเรือแม่น้ำซอง – ถ้ำจัง - นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเวียงจันทน์ (รถไฟออก 14.30 ใช้เวลา 1 ชม.) – ร้านค้าปลอดภาษี - ด่านมิตรภาพ จ. หนองคาย – อุดรธานี

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

พาท่านล่องเรือหางยาวชม แม่น้ำซอง
หลังจากนั้นพาท่านไปเที่ยว บลูลากูน เส้นผ่าศูนย์กลางของบึงน้ำนี้เพียง 5 -6 เมตร ที่มีน้ำสีเขียวใส สามารถลงเล่นน้ำได้ ท่านจะพบกับปลาชนิดหนึ่ง ชื่อปลาจาด ตัวขนาดไม่ใหญ่นัก เกล็ดเล็กสีปีกแมลงทับ แวว วาว สวยงาม คล้ายปลาพลวงบ้านเราสวยแต่กินไม่ได้ เพราะถือว่าเป็นปลาเจ้า

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร… ที่ร้านในตัวเมืองวังเวียง

บ่าย

หลังจากนั้นเดินทางไป สถานีรถไฟวังเวียง เพื่อเดินทางด้วย รถไฟความเร็วสูง กลับนครหลวงเวียงจันทน์
ก่อนออกเดินทางกลับยังด่านสากลสะพานมติภาพลาว-ไทย เข้าเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าทั้งภายในและต่างประเทศที่ตลาดเช้าเวียงจันทน์ และถึงสะพานเลือกชมสินค้าที่ ร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free) พร้อมทั้งนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองกลับสู่ จ.หนองคาย พร้อมนำส่งท่านตามจุดส่งของท่าน...ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการนิววิวทัวร์

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ตั๋วรถไฟความเร็วสูงตลอดรายการทัวร์
2. ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
3. อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
4. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
5. ค่ารถตู้หรือโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
6. ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
7. ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน

สิ่งที่ควรนำติดตัว : ยาประจำตัว , ชุดที่สวมใส่สบาย , รองเท้าที่สวมใส่สบาย , เสื้อกันหนาว , กล้องถ่ายรูป , อุปกรณ์กันแดด , ร่มพับ
การจองทัวร์
การจองทัวร์จะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้รับชำระเงินค่ามัดจำ จำนวนท่านละ 30%

method-of-payment-northeast
เอกสารที่ต้องใช้
1. พาสปอร์ตที่มีอายุเหลือ 6 เดือน มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
2. เด็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชน ให้ใช้รูปถ่ายผู้ปกครองขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ และสำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด, สำเนาสูติบัตร 2 ชุด พร้อมรูปถ่ายของเด็กขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ
หมายเหตุ
- ชาวต่างชาติ ที่เดินทางกับทัวร์จะต้องชำระเพิ่มค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติ สถานที่ละ 300 บาทต่อท่าน
- รายการท่องเที่ยวในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของท่าน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่านรถตู้ หรือ 50 ท่านรถโค้ช โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10-15 วันก่อนการเดินทาง (กรณีรวมกรุ๊ป)
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากต้นทุนมีการเปลี่ยนแปลง
การยกเลิกทัวร์
- หลังสำรองที่นั่งสมบูรณ์แล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
- 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์ 30% และค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์ทั้งนี้คำนวณจากอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตัวเลขสูงกว่า
- 15 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
- 10 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ทัวร์แนะนำ

  1. เหมากรุ๊ป Team Building
  2. เหมากรุ๊ป CSR
  3. เหมากรุ๊ป Team Building และ CSR
  4. เหมากรุ๊ปทัวร์ในประเทศ
  5. เหมากรุ๊ปทัวร์เอเชีย

ศูนย์รับจัดกิจกรรมและท่องเที่ยว ในประเทศและโซนเอเชีย

นิววิวทัวร์ รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี

เชื่อถือได้

เราเป็นบริษัทที่ทำด้านการท่องเที่ยวมาแล้วไม่ต่ำกว่า 20 ปี มีลูกค้าต่างๆมากมาย ซึ่งเชื่อมั่นในคุณภาพของการดำเนินงานของเรา

ราคาคุ้มค่า

ทุกแพ็คเก็จทัวร์มีรายละเอียดและแผนงาน ที่ทำให้คุ้มค่ากับทุกบาทที่ลูกค้าเลือกเรา

บริการต่อเนื่อง

 เมื่อมีโปรโมชั่นใหม่ๆ หรือ ทัวร์น่าเทียว เราจะแจ้งให้ทราบตามส่วนติดต่อที่ระบุไว้ให้กับเรา 

ข้อมูลเพิ่มเติม

เราทีทีมงานที่พร้อมให้ข้อมูลกับลูกค้าทุกท่าน เพียงแค่โทรหาเรา

นิววิวทัวร์พาเที่ยว

กับผลงานการจัดทัวร์บางส่วนของความมุ่งมั่นในการให้บริการจากเราและการอุปการะคุณที่ดีของลูกค้าที่ผ่านมาโดยตลอด

คำยืนยันลูกค้า

คำยืนยัน ในคุณภาพและผลงานการจัดทัวร์จากลูกค้าบางส่วนของ นิววิวทัวร์