รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

ชมความงามปราสาทหินวัดภู น้ำตกคอนพะเพ็ง ไนแองกลาร่าแห่งเอเชีย 5 วัน (รถ)

9046-tour-prasat-hin-phu-temple-kon-phapeng-waterfall-niagara-5-days

ทัวร์น้ำตกหลีผี ชมความงามของไนแองกลาร่าแห่งเอเชีย เดินทางโดยรถ ชุมชนเก่าแก่ในอดีตสู่ ทัวร์ปราสาทหินวัดภู ทัวร์น้ำตกคอนพะเพ็ง เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเขตแม่น้ำโขงตอนล่าง แวะชิมและเลือกซื้อ ชา กาแฟ ที่มีรสชาติอันล้ำเลิศได้ที่ ไร่ชากาแฟ เลือกซื้อสินค้าราคาถูกที่ ร้านค้าปลอดภาษี บริเวณด่านพรมแดนไทย-ลาว

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code LAAJ20-5BKK

 

ทัวร์วันที่ 1 กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี

18.00

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ

19.00

ออกเดินทาง สู่ จ.อุบลราชธานี โดยรถปรับอากาศ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยพักผ่อนค้างคืน บนรถ

ทัวร์วันที่ 2 อุบลราชธานี - ช่องเม็ก - จำปาสัก - ปราสาทหินวัดภู

05.00

เดินทางถึง จ.อุบลราชธานี แวะปั๊มน้ำมัน ทำธุระส่วนตัว

06.00

รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านแก่งสะพือ (จ.อุบลราชธานี)

07.00

ออกเดินทางสู่ ด่านช่องเม็ก อ.สิรินธร พรมแดนระหว่างไทย–ลาว
ผ่านขั้นตอนพิธีการตรวจคนเข้าเมืองทั้ง 2 ประเทศ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นำท่านเดินทางเข้าสู่ แขวงจำปาสัก อยู่ทางตอนใต้ของประเทศลาว ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ ตามทางหลวงหมายเลข 10 ระยะทางประมาณ 42 กิโลเมตร จะผ่านสะพานข้ามแม่น้ำโขง ชื่อว่า “สะพานมิตรภาพลาว–ญี่ปุ่น” มีความยาว 1,380 เมตร

สู่เมืองปากเซ เมืองหลวงแห่งแขวงจำปาศักดิ์

12.00

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (เมืองปากเซ)

บ่าย

นำท่าน เดินทางสู่ เมืองจำปาศักดิ์ ผ่านตัวเมืองจำปาศักดิ์ ชุมชนเก่าแก่ในอดีตสู่ ปราสาทหินวัดภู (ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร) ตั้งอยู่ริมหน้าผาภูศิวลึงค์ เป็นศิลปะแบบนครวัด อายุประมาณเกือบพันปี สัมผัสอารยะธรรมเก่าแก่อันยิ่งใหญ่รวมถึงความงดงามของลวดลายซึ่ง แกะสลักบนหินที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งตั้งแต่นักโบราณคดีได้ค้นพบมา

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร (เมืองปากเซ)

 

หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์วันที่ 3 น้ำตกหลี่ผี - น้ำตกคอนพะเพ็ง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

 

นำท่านเดินทางสู่น้ำตกหลี่ผี โดยนั่งเรือหางยาวข้ามแม่น้ำโขง ผ่านเกาะแก่งต่างๆ ที่อยู่กลางลำน้ำสู่บ้านดอนคอน ผ่านชมหัวรถจักรไอน้ำ และสะพานรถไฟสร้างขึ้นมาสมัยฝรั่งเศสแล้วชมความงามของน้ำตกและความแรงของกระแสชมความงามของน้ำตกและความแรงของกระแสน้ำที่ไหลผ่านแก่งหินต่างระดับกันหลายทิศที่สร้างความน่าอัศจรรย์ให้กับผู้มาเยือน

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ บ้านขี้นาค (คอนพะเพ็ง)

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ น้ำตกคอนพะเพ็ง เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเขตแม่น้ำโขงตอนล่าง ตั้งอยู่บนแก่งหินขนาดใหญ่ขวางกั้นเส้นทางการไหลของแม่น้ำโขงทั้งสาย มีลักษณะต่างระดับกันสูงประมาณ 10 เมตร ซึ่งแม่จะมีชั้นของหินไม่สูงนัก แต่กระแสน้ำที่ไหลถาโถมลงมามีความรุนแรงมากด้วยแม่น้ำโขงทั้งสายลงมากระทบชั้นหินราวกับจะถล่มถลายแก่งหินอย่างดุดันและเกรี้ยวกราดสร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว สมกับสมญานาม “ไนแองการ่าแห่งเอเชีย” อันลือเรื่อง

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร ของโรงแรม

 

ที่พักโรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์วันที่ 4 น้ำตกตาดอีตู้ - น้ำตกตาดผาส้วม - ไร่ชา-กาแฟ - ช่องเม็ก - อุบลราชธานี

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08.00

นำท่านเดินทางสู่น้ำตกตาดอีตู้จากตำนานเล่าว่ามีควายตัวเมีย พลาดท่ามาตกน้ำตกที่นี้ตายเลยตั้งชื่อว่าน้ำตกตาดอีตู้ ซึ่งอยู่ในเขตปากซองซึ่งเป็นที่สูงอากาศเย็นสบายทั้งปีกลางคืนค่อนข้างหนาว มีรีสอร์ท ชื่อตาดอีตู้รีสอร์ท ภายในรีสอร์ทมีไร่กาแฟปลูกไว้เต็มพื้นที่ สวยงามมากจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติบาเจียง อันเป็นที่ตั้งของน้ำตกที่สวยสดงดงามอีกแห่งคือ น้ำตกตาดผาส่วม แค่ชื่ออาจฟังดูแปลกๆ แต่จุดเด่นของน้ำตก คือสายน้ำที่ไหลผ่านหินผาขนาดใหญ่ที่มีลักษณะเป็นแท่งๆ รูปร่างคล้ายห้องหอของคู่บ่าวสาวดูสวยงามมาก นอกจากนี้ภายในอุทยานยังมีพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเอาหมู่บ้านโบราณของหลายชนเผ่าจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม เช่น บ้านของชาวเผ่าต้าง ซึ่งเป็นชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในพื่นที่รอบๆ น้ำตกนี้ บ้านของชาวเผ่าอาลัก บ้านของชาวกะตู้ หอกวน ที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของชาวเผ่าละแว

12.00

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (ริมน้ำตกตาดผาส่วม)

 

นำท่านแวะชิมและเลือกซื้อ ชา กาแฟ ที่มีรสชาติอันล้ำเลิศได้ที่ ไร่ชากาแฟ ระหว่างทางกลับ นำท่านเดินทางกลับสู่ช่องเม็กก่อนออกจากประเทศลาว

ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าราคาถูกที่ ร้านค้าปลอดภาษี บริเวณด่านพรมแดนไทย-ลาว

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ จ.อุบลราชธานี ให้ท่านแวะซื้อของฝากที่ร้านดาวทอง จำหน่ายหมูยอ แหนมซี่โครงหมู แหนมเนืองและของฝากที่มีชื่อของ จ.อุบลฯ อีกมากมายจนได้เวลาพอสมควร

18.00

รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารเมืองอุบลราชธานี

19.00

อิสระให้ท่าน ทำธุระส่วนตัวที่ ร้านอาหารก่อนกลับ กรุงเทพฯ

19.30

ออกเดินทาง กลับสู่ กรุงเทพฯ

ทัวร์วันที่ 5 กรุงเทพฯ

05.00

(เวลาโดยประมาณ) เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อม ด้วยความประทับใจ

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ายานพาหนะกรุงเทพฯ-ลาวใต้-กรุงเทพฯ
2. ค่าโรงแรมที่พักจำนวน 2 คืน (พักห้องคู่)
3. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
5. ค่าอากรท่องเที่ยวประเทศลาว
6. ค่าประกันอุบัติเหตุ
7. ค่าเที่ยวชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
2. ค่าพักห้องเดี่ยวเพิ่มตามอัตรา
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ ค่าอาหาร
4. เครื่องดื่มสั่งเพิ่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าทิป พนักงาน ฯลฯ
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่าภาษีหัก ณ. ที่จ่าย 3% 
การจองทัวร์
การจองทัวร์จะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้รับชำระเงินค่ามัดจำ จำนวนท่านละ 10,000 บาท

method-of-payment-northeast
เอกสารที่ต้องใช้
1. พาสปอร์ตที่มีอายุเหลือ 6 เดือน มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
2. เด็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชน ให้ใช้รูปถ่ายผู้ปกครองขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ และสำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด, สำเนาสูติบัตร 2 ชุด พร้อมรูปถ่ายของเด็กขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ
หมายเหตุ
- ชาวต่างชาติ ที่เดินทางกับทัวร์จะต้องชำระเพิ่มค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติ สถานที่ละ 300 บาทต่อท่าน
- รายการท่องเที่ยวในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของท่าน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่านรถตู้ หรือ 50 ท่านรถโค้ช โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10-15 วันก่อนการเดินทาง (กรณีรวมกรุ๊ป)
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากต้นทุนมีการเปลี่ยนแปลง
การยกเลิกทัวร์
- หลังสำรองที่นั่งสมบูรณ์แล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
- 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์ 30% และค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์ทั้งนี้คำนวณจากอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตัวเลขสูงกว่า
- 15 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
- 10 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ทัวร์แนะนำ

  1. เหมากรุ๊ป Team Building
  2. เหมากรุ๊ป CSR
  3. เหมากรุ๊ป Team Building และ CSR
  4. เหมากรุ๊ปทัวร์ในประเทศ
  5. เหมากรุ๊ปทัวร์เอเชีย

ศูนย์รับจัดกิจกรรมและท่องเที่ยว ในประเทศและโซนเอเชีย

นิววิวทัวร์ รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี

เชื่อถือได้

เราเป็นบริษัทที่ทำด้านการท่องเที่ยวมาแล้วไม่ต่ำกว่า 20 ปี มีลูกค้าต่างๆมากมาย ซึ่งเชื่อมั่นในคุณภาพของการดำเนินงานของเรา

ราคาคุ้มค่า

ทุกแพ็คเก็จทัวร์มีรายละเอียดและแผนงาน ที่ทำให้คุ้มค่ากับทุกบาทที่ลูกค้าเลือกเรา

บริการต่อเนื่อง

 เมื่อมีโปรโมชั่นใหม่ๆ หรือ ทัวร์น่าเทียว เราจะแจ้งให้ทราบตามส่วนติดต่อที่ระบุไว้ให้กับเรา 

ข้อมูลเพิ่มเติม

เราทีทีมงานที่พร้อมให้ข้อมูลกับลูกค้าทุกท่าน เพียงแค่โทรหาเรา

นิววิวทัวร์พาเที่ยว

กับผลงานการจัดทัวร์บางส่วนของความมุ่งมั่นในการให้บริการจากเราและการอุปการะคุณที่ดีของลูกค้าที่ผ่านมาโดยตลอด

คำยืนยันลูกค้า

คำยืนยัน ในคุณภาพและผลงานการจัดทัวร์จากลูกค้าบางส่วนของ นิววิวทัวร์